1. Bài tập vẽ chữ nhật bằng dấu sao trong C

Bài tập cơ bản này ta có thể có hướng giải quyết là sử dụng vòng lặp for trong ngôn ngữ lập trình C.

Đầu vào sẽ là số nguyên a là chiều cao của hình chữ nhật, số nguyên b là chiều rộng của hình chữ nhật, yêu cầu của bài toán là In hình chữ nhật chiều cao a , chiều rộng b ra màn hình bằng dấu sao trong C.

2. Lời giải

Để giải được bài tập In hình chữ nhật chiều cao a , chiều rộng b ra màn hình bằng dấu sao trong C. bạn phải có kiến thức về toán học cơ bản, có kiến thức về nhập xuất cơ bản và cách sử vòng lặp for trong lập trình C.

Các bước thực hiện bài toán như sau:

Bước 1: Khai báo int a, b là chiều rộng và chiều cao của hình chữ nhật.

Bước 2: Nhập dữ liệu vào a và b nếu a<0 yêu cầu nhập lại a; nếu b<0 yêu cầu nhập lại b.

Bước 3: Chúng ta dùng hai vòng lặp : Vòng lặp đầu tiên dùng để điều kiển chiều cao của hình chữ nhật. Vòng lặp thứ hai dùng để điều khiển chiều rộng của hình chữ nhât. Ta sử dụng vòng lặp for bắt đầu từ int i = 1, kết thúc khi i<=a và mỗi lần i tăng lên 1; trong vòng for i ta sử dụng vòng lặp for bắt đầu từ int j = 1, kết thúc khi j<=b và mỗi lần j tăng lên 1 và in ra dấu ‘ * ‘.

Bước 4: In hình chữ nhật ra màn hình.

#include<stdio.h>
int main()
{
  //khai bao a, b
  int a, b; 
  //nhap du lieu cho a
  do 
  {
    printf("Nhap chieu cao cua hinh chu nhat a = ");
  	scanf("%d",&a);
  }while(a<0);
  //nhap du lieu cho b
  do 
  {
    printf("Nhap chieu cao cua hinh chu nhat b = ");
  	scanf("%d",&b);
  }while(b<0);
  //vong for dung de dieu khien chieu cao
  for(int i = 1; i <= a; ++i)
  {
  	//vong for dung de dieu khien chieu rong
    for(int j = 1; j <= b; ++j) 
    {
      printf("*");
    }
    printf("\n"); //xuong dong khi in xong 1 hang 
  }
}

Ví dụ tôi nhập a=3 và b=4

Kết quả:

Nhap chieu cao cua hinh chu nhat a = 3
Nhap chieu cao cua hinh chu nhat b = 4
****
****
****

3. Tổng kết

Để thực hiện giải bài tập In hình chữ nhật ra màn hình bằng dấu sao trong C bạn đọc cần phải có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, bạn cần nắm vững cách nhập xuất căn bản và các cách sử dụng vòng lặp for trong C và các phép toán học cơ bản.