1. Bài tâp đọc chữ số có hai chữ số trong C

Bài tập cơ bản này ta có thể có hướng giải quyết là sử dụng cấu trúc switch case trong ngôn ngữ lập trình C.

Đầu vào sẽ là một số int N là số có hai chữ số,  yêu cầu của bài toán là đọc chữ số có hai chữ số đó trong C.

2. Lời giải

Để giải được bài tập đọc chữ số có hai chữ số trong C bạn phải có kiến thức về toán học cơ bản, có kiến thức về nhập xuất cơ bản và cách sử dụng cấu trúc switch case trong lập trình C cơ bản.

Các bước thực hiện bài toán như sau:

Bước 1: Khai báo biến int N.

Bước 2: Nhập dữ liệu cho N nếu N không phải số có hai chữ số yêu cầu nhập lại.

Bước 3: Khai báo biến int HangDonVi = N%10 để tính hàng đơn vị của N, khai bao bien int HangChuc = N/10 để tính hàng chục của N.

Bước 4: Sử dụng switch truyền vào HangChuc với các case lần lượt in ra màn hình là “muoi” ; “hai muoi”; “ba muoi”; “bon muoi”; “nam muoi”; “sau muoi”; “bay muoi”; “tam muoi”; “chin muoi”.

Bước 5: Sử dụng switch truyền vào HangDonVi với các case lần lượt in ra màn hình là “mot”; “hai”; “ba”; “bon”; “nam”; “sau”; “bay”; “tam”; “chin”.

Chương trình giải bài tập đọc chữ số có hai chữ số trong C như sau :

#include <stdio.h>
int main()
{
  //khai bao N
  int N;
  //nhap N la so co hai chu so neu sai yeu cau nhap lai
  do
  {
    printf("Nhap N:");
    scanf("%d", &N);
    if(N<10 || N>99)
    {
      printf("Nhap lai N la so co 2 chu so!\n");
    }
  }while(N<10 || N>99);
  //khai bao so hang don vi
  int HangDonVi = N%10;
  //khai bao so hang chuc
  int HangChuc = N/10;
  //in ra so hang chuc
  switch(HangChuc)
  {
    case 1:
      printf("muoi ");
      break;
    case 2:
      printf("hai muoi ");
      break;
    case 3:
      printf("ba muoi ");
    case 4:
      printf("bon muoi ");
      break;
    case 5:
      printf("nam muoi ");
      break;
    case 6:
      printf("sau muoi ");
      break;
    case 7:
      printf("bay muoi ");
      break;
    case 8:
      printf("tam muoi ");
      break;
    case 9:
      printf("chin muoi ");
      break;
  }
  //in ra so hang don vi
  switch(HangDonVi)
  {
    case 1:
      printf("mot");
      break;
    case 2:
      printf("hai");
      break;
    case 3:
      printf("ba");
      break;
    case 4:
      printf("bon");
      break;
    case 5:
      printf("nam");
      break;
    case 6:
      printf("sau");
      break;
    case 7:
      printf("bay");
      break;
    case 8:
      printf("tam");
      break;
    case 9:
      printf("chin");
      break;
  }
}

Ví dụ tôi nhập N=26

Kết quả:

Nhap N:26
hai muoi sau

3. Tổng kết

Để thực hiện giải bài tập đọc chữ số có hai chữ số trong C bạn đọc cần phải có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, bạn cần nắm vững cách nhập xuất căn bản và các cách sử dụng cấu trúc switch case trong C và các phép toán học cơ bản.