1. Bài tập tìm nhập vào n cho biết n là thứ mấy của tuần trong C

Đối với bài tập này chúng ta sẽ sử dụng các cấu trúc switch case và các phép toán cơ bản trong C để sử lý.

Đầu vào sẽ là biến nguyên dương n và yêu cầu của bài toán là n là thứ mấy trong tuần.

2. Lời giải

Để giải được bài tập tìm n là thứ mấy của tuần trong C bạn phải có kiến thức về toán học cơ bản, có kiến thức về lập trình C cơ bản, cách sử dụng các câu lệnh switch case và cách nhập xuất cơ bản trong C.

Các bước thực hiện bài toán như sau:

Bước 1: Khai báo biến int n.

Bước 2: Nhập dữ liệu từ bàn phím gán vào biến vào n với điều kiện n<0 hoặc n>7 nếu không yêu cầu nhập lại (vì một tuần có 7 ngày).

Bước 3: Sử dụng câu lệnh switch với lần lượt các case là các ngày trong tuần.

Chương trình giải bài tập nhập vào n cho biết n là thứ mấy của tuần trong C như sau:

#include <stdio.h>
int main()
{
  //khai bao n
  int n;
  //nhap n
  do{
  	printf("Nhap n:");
  	scanf("%d", &n);
  	if(n<0 || n>7){
      printf("vui long nhap lai n!\n");	
    }
  }while(n<0 || n>7);
  switch(n)
  {
    case 1:
      printf("Thu hai");
      break;
    case 2:
      printf("Thu ba");
      break;
    case 3:
      printf("Thu tu");
      break;
    case 4:
      printf("Thu nam");
      break;
    case 5:
      printf("Thu sau");
      break;
    case 6:
      printf("Thu bay");
      break;
    case 7:
      printf("Chu nhat");
      break;
  }
}

Ví dụ tôi nhập n=7

Kết quả:

Nhap n:7
Chu nhat

3. Tổng kết

Để thực hiện giải bài tập nhập vào n cho biết n là thứ mấy của tuần trong C bạn đọc cần phải có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, bạn cần nắm vững cách nhập xuất căn bản, các cách sử dụng câu lệnh switch case và các phép toán học cơ bản .