1. Bài tập liệt kê các ước số lẻ của số nguyên dương N

Bài tập cơ bản này ta có thể có nhiều hướng giải quyết khác nhau, như sử dụng vòng lặp for , sử dụng vòng lặp while, …

Đầu vào sẽ là một biến nguyên dương N và yêu cầu của bài toán là liệt kê các ước số lẻ của số nguyên dương N.

2. Lời giải

Để giải được bài tập liệt kê các ước số lẻ của số nguyên dương N  bạn phải có kiến thức về toán học cơ bản về ước số, có kiến thức về lập trình C cơ bản và cách sử dụng vòng lặp.

Các bước thực hiện bài toán như sau:

Bước 1: Ta khai báo biến N để gán giá trị của N

Bước 2: Sử dụng hàm for để bắt đầu duyệt từ 1 đến N, mỗi lần i sẽ tăng lên 1

Bước 3: Sử dụng câu điều kiện if trong vòng for để kiểm tra từ phần tử N có chia hết cho phần tử i không và biến i có phải là số lẻ hay không.

Bước 4: In biến i ra màn hình.

Chương trình giải bài tập liệt kê các ước số lẻ của số nguyên dương N như sau:

#include<stdio.h>
int main()
{
  //khai bao bien N
  int N;
  do
  {  // nhap du lieu gan vao bien N
    printf("\nNhap N = ");
    scanf("%d", &N);
    if(N <= 0)//neu N<=0 se hien thi cau lenh
    {
      printf("\n N phai > 0. Xin nhap lai !");
    }
  }while(N <= 0);//dieu kiên N > 0 neu N<=0 yeu cau nhap lai
  
  printf("Cac uoc so le cua %d la:\n",N);
  //vong lap for bat dau tu i = 1 và ket thuc khi i = N, moi lan lap i tang len 1
  for(int i = 1; i <=N; i++)
  {
    if(N%i==0 && i%2==1)//kiem tra uoc le cua N 
    {
      printf("%d \t", i);//in i ra man hinh
    }
  }
}

Ví dụ tôi nhập N=10

Kết quả:

Nhap N = 10
Cac uoc so le cua 10 la:
1           5

3. Tổng kết

Để thực hiện giải bài tập liệt kê các ước số lẻ của số nguyên dương N bạn đọc cần phải có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, bạn cần nắm vững cách nhập xuất căn bản, các cách sử dụng vòng lặp trong C và các phép toán học cơ bản .

Bài tập trên có thể giải bằng các khác là sử dụng vòng lặp while.

Chương trình như sau:

#include<stdio.h>
int main()
{
  //khai bao bien N
  int N;
  do
  {  // nhap du lieu gan vao bien N
    printf("\nNhap N = ");
    scanf("%d", &N);
    if(N <= 0)//neu N<=0 se hien thi cau lenh
    {
      printf("\n N phai > 0. Xin nhap lai !");
    }
  }while(N <= 0);//dieu kiên N > 0 neu N<=0 yeu cau nhap lai
  
  int i=1;//i bat dau tu 1
  printf("Cac uoc so le cua %d la: \n",N);
  while(i<=N)//dieu kien dung khi i<=N
  {
    if(N%i==0 && i%2==1)//kiem tra uoc le cua N 
    {
      printf("%d \t",i);// in i ra man hinh
    }
    i++; //moi lan lap i tang 1
  }
}

Ví dụ tôi nhập N=20

Kết quả:

Nhap N = 20
Cac uoc so le cua 20 la:
1          5