1. Bài tập tính tổng ước số  lẻ của số nguyên dương N

Bài tập cơ bản này ta có thể có nhiều hướng giải quyết khác nhau, như sử dụng vòng lặp for , sử dụng vòng lặp while, …trong ngôn ngữ lập trình C

Đầu vào sẽ là một biến nguyên biến nguyên dương N,  yêu cầu của bài toán là đưa ra tổng của các ước số lẻ của N.

2. Lời giải

Để giải được bài tập tính tổng các ước số lẻ của số tự nhiên N  bạn phải có kiến thức về toán học cơ bản, có kiến thức về lập trình C cơ bản, cách sử dụng vòng lặp và hàm ngôn ngữ lập trinh C.

Các bước thực hiện bài toán như sau:

Bước 1: Ta khai báo biến N để gán giá trị của N, khai báo biến int Sum=0 dùng để tính tổng các ước số lẻ của N

Bước 2: Sử dụng hàm for để bắt đầu duyệt từ 1 đến N, mỗi lần i sẽ tăng lên 1

Bước 3: Sử dụng câu điều kiện if trong vòng for để kiểm tra từ phần tử N có chia hết cho phần tử i không và i có phải là số lẻ không, nếu có thì biến Sum sẽ cộng bằng i (giá trị i lúc này sẽ là một ước lẻ)

Bước 4: In biến Sum ra mà hình

Chương trình giải bài tập tính tổng các ước số lẻ của số nguyên dương N như sau:

#include<stdio.h>
int main()
{
  //khai bao bien N
  int N;
  //khau bao Sum
  int Sum=0;
  do
  {  // nhap du lieu gan vao bien N
    printf("\nNhap N = ");
    scanf("%d", &N);
    if(N <= 0)//neu N<=0 se hien thi cau lenh
    {
      printf("\n N phai > 0. Xin nhap lai !");
    }
  }while(N <= 0);//dieu kiên N > 0 neu N<=0 yeu cau nhap lai
  
  
  //vong lap for bat dau tu i = 1 và ket thuc khi i = N, moi lan lap i tang len 1
  for(int i = 1; i <=N; i++)
  {
    if(N%i==0 && i%2==1)//kiem tra uoc le cua N
    {
      Sum+=i;//tong cac uoc so le cua N
    }
  }
  printf("Tong cac uoc so le cua %d la: %d",N,Sum);
}

Ví dụ tôi nhập N=20

Kết quả:

Nhap N = 20
Tong cac uoc so le cua 20 la: 6

3. Tổng kết

Để thực hiện giải bài tập tính tổng các ước số lẻ của số nguyên dương N bạn đọc cần phải có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, bạn cần nắm vững cách nhập xuất căn bản, các cách sử dụng vòng lặp trong C và các phép toán học cơ bản .

Bài tập trên có thể giải bằng các khác là sử dụng vòng lặp while.

Chương trình như sau:

#include<stdio.h>
int main()
{
  //khai bao bien N
  int N;
  //khai bao bien Sum
  int Sum=0;
  do
  {  // nhap du lieu gan vao bien N
    printf("\nNhap N = ");
    scanf("%d", &N);
    if(N <= 0)//neu N<=0 se hien thi cau lenh
    {
      printf("\n N phai > 0. Xin nhap lai !");
    }
  }while(N <= 0);//dieu kiên N > 0 neu N<=0 yeu cau nhap lai
  
  int i=1;//i bat dau tu 1
  while(i<=N)//dieu kien dung khi i<=N
  {
    if(N%i==0 && i%2==1)//kiem tra uoc le cua N 
    {
      Sum+=i;//Tinh tong cac uoc so le
    }
    i++; //moi lan lap i tang 1
  }  printf("tong cac uoc le cua %d la: %d",N,Sum);
}

Ví dụ tôi nhập N=30

Kết quả:

Nhap N = 30
tong cac uoc le cua 30 la: 24