1. Bài tập cho biết tam giác là tam giác gì khi nhập ba cạnh a, b, c trong C

Bài tập cơ bản này ta có thể có hướng giải quyết là sử dụng cấu trúc điều kiện if và các hàm toán học cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C.

Đầu vào sẽ là ba biến nguyên dương a , b ,c;  yêu cầu của bài toán là cho biết tam giác là tam giác gì.

2. Lời giải

Đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu các loại hình tam giác và các đặc điểm của chúng như thế nào?

Hình tam giác có các loại như sau:

Tam giác vuông: Tam giác vuông là một tam giác có một góc là góc vuông (góc 90 độ). Tam giác vuông có bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông

AB2 = BC2 + AC2

Tam giác đều: Tam giác đều là trường hợp đặc biệt của tam giác cân có cả ba cạnh bằng nhau. Tính chất của tam giác đều là có 3 góc bằng nhau và bằng 60°.

Tổng hợp diện tích tam giác đều cạnh a | Bán Máy Nước Nóng - Banmaynuocnong AB = BC = AC

Tam giác cân: Tam giác cân là một tam giác có hai cạnh bên bằng nhau.

Tam giác cân là gì ? Định nghĩa, tính chất về tam giác cân chi tiếtAC = AB

Tam giác thường: Tam giác thường là tam giác cơ bản nhất, có độ dài các cạnh khác nhau, số đo góc trong cũng khác nhau. Tam giác thường cũng có thể bao gồm các trường hợp đặc biệt của tam giác.

Để giải được bài tập cho biết tam giác là tam giác gì khi nhập ba cạnh a, b, c trong C bạn phải có kiến thức về toán học cơ bản, có kiến thức về lập trình C cơ bản, cách sử dụng  cấu trúc điều kiện if trong ngôn ngữ lập trinh C.

Các bước thực hiện bài toán như sau:

Bước 1: Khai báo biến int a, b, c để gán giá trị các cạnh của tam giác.

Bước 2: Nhập vào giá trị cảu a, b, c nếu a, b, c nhỏ hơn hoặc bằng 0 yêu cầu nhập lai.

Bước 3: Sử dụng if với điều kiện a * a + b * b == c * c || a * c + c * c == b * b || b * b + c * c == a * c nếu thỏa mãn thì tam giác là tam giác vuông;ngược lại sử dụng if với điều kiện a=b=c nếu thỏa mãn thì tam giác là tam giác đều; ngược lại sử dụng if với điều kiện a=b || b=c || a=c nếu thoản mãn tam giác là tam giác cân; còn ngược lại tam giác là tam giác thường.

Chương trình giải bài tập cho biết tam giác là tam giác gì khi nhập ba cạnh a, b, c trong C như sau:

#include<stdio.h>
int main()
{
  //khai bao a, b, c
  int a, b, c;
  do
  {
  	printf("\nNhap canh a: ");
    scanf("%d", &a);	
    printf("\nNhap canh b: ");
    scanf("%d", &b);
    printf("\nNhap canh c: ");
    scanf("%d", &c);
  }while(a<=0 || b<=0 || c<=0);//neu a,b,c nho hon hoac bang 0 yeu cau nhap lai
  if(a * a + b * b == c * c || a * c + c * c == b * b || b * b + c * c == a * c)
  {
    printf("\nDay la tam giac vuong");
  }else if((a == b) && (b == c))
  {
    printf("\nDay la tam giac deu");
  }
  else if(a == b || a == c || b == c)
  {
    printf("\nDay la tam giac can");
  }else
  {
    printf("\nDay la tam giac thuong");
  }

}

Ví dụ tôi nhập a=3, b=4, c=5

Kết quả:

Nhap canh a: 3

Nhap canh b: 4

Nhap canh c: 5

Day la tam giac vuong

3. Tổng kết

Để thực hiện giải bài tập cho biết tam giác là tam giác gì khi nhập ba cạnh a, b, c trong C bạn đọc cần phải có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, bạn cần nắm vững cách nhập xuất căn bản, các cách sử dụng cấu trúc điều kiện trong C và các phép toán học cơ bản .