1. Bài tập kiểm tra xem hai số a và b có cùng dấu với nhau hay không trong C

Đối với bài tập này chúng ta sẽ sử dụng các cấu trúc điều kiện if và các phép toán cơ bản trong C để sử lý.

Đầu vào sẽ là biến nguyên dương a, b và yêu cầu của bài toán là kiểm tra xem hai số a và b có cùng dấu với nhau hay không.

2. Lời giải

Đầu tiên ta cần phải biết hai số cùng dấu khác 0 là hai số có tích của chúng lớn hơn 0.

Ví dụ: hai số 3 và 4 có tích 3 * 4 = 12>0; -5 và -6 có tích là (-5 ) * (-6) = 30 là các số cùng dấu.

Để giải được bài tập kiểm tra xem hai số a và b có cùng dấu với nhau hay không trong C bạn phải có kiến thức về toán học cơ bản, có kiến thức về lập trình C cơ bản, cách sử dụng các câu lệnh điều kiện và cách nhập xuất cơ bản trong C.

Các bước thực hiện bài toán như sau:

Bước 1: Khai báo biến int a, int b được sử dụng để gán giá trị của ba số nguyên a, b.

Bước 2: Nhập từ bàn phím giá trị của a, b.

Bước 3: Sử dụng if với điều kiện nếu a*b>0 thì a và b cùng dấu; còn ngược lại a và b khác dấu.

Chương trình giải bài tập kiểm tra xem hai số a và b có cùng dấu với nhau hay không trong C như sau:

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
  //khai bao a, b
  int a, b;
  //nhap a
  printf("nhap a:");
  scanf("%d",&a);
  //nhap b
  printf("nhap b:");
  scanf("%d",&b);
  if(a * b > 0)//neu a*b > 0 thi a va b cung dau
  {
  	printf("%d va %d cung dau voi nhau!", a, b);
  }else//nguoc lai neu a*b < 0 thi a va b khac dau
  {
  	printf("%d va %d khac dau voi nhau!", a, b);
  }  
}

Ví dụ tôi nhập a=-6 và b=-5

Kết quả:

nhap a:-6
nhap b:-5
-6 va -5 cung dau voi nhau!

3. Tổng kết

Để thực hiện giải bài tập kiểm tra xem hai số a và b có cùng dấu với nhau hay không trong C bạn đọc cần phải có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, bạn cần nắm vững cách nhập xuất căn bản, các cách sử dụng các câu lệnh điều kiện và các phép toán học cơ bản .