1. Bài tập viết chương trình quản lý một sinh viên trong C

Để làm giải bài tập này ta cần dùng các cách nhập xuất cơ bản trong C và các phép toán học cơ bản.

Đầu vào sẽ là tên, điểm toán, điểm văn và điểm tiếng anh của học sinh, yêu cầu của bài toán là in ra thông tin của học sinh và điểm chung bình của học sinh đó.

2. Lời giải

Để giải được bài tập viết chương trình quản lý một sinh viên trong C bạn phải có kiến thức về toán học cơ bản, có kiến thức về nhập xuất cơ bản trong C.

Các bước thực hiện bài toán như sau:

Bước 1: Khai báo char[50] HoTenSV dùng để nhập vào tên của sinh viên, float Toan dùng để nhập điểm toán của sinh viên, float Van dùng để nhập điểm văn của sinh viên, float Anh dùng để nhập điểm tiếng anh của sinh viên, float DTB dùng để tính điểm trung bình của sinh viên.

Bước 2: Nhập dữ liệu của sinh viên.

Bước 3: Tính DTB = (Toan + Van + Anh) / 3 .

Bước 4: In thông tin của sinh viên ra màn hình.

Chương trình giải bài tập viết chương trình quản lý một sinh viên trong C như sau :

#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
  //khai bao thong tin sinh vien
  char HoTenSV [50];
  float Toan;
  float Van;
  float Anh;
  float DTB;
  //nhap ten sing vien
  printf("\nNhap ho ten sinh vien: ");
  fflush(stdin);//xoa bo dem
  gets(HoTenSV);

  //nhap diem cua sinh vien
  
  printf("\nNhap diem toan: ");
  scanf("%f", &Toan);

  printf("\nNhap diem van: ");
  scanf("%f", &Van);
  
  printf("\nNhap diem tieng anh: ");
  scanf("%f", &Anh);
  
  // tinh diem trung bing cua sinh vien
  DTB = (Toan + Van + Anh) / 3;
  
  // in thong tin sinh vien ra man hinh
  printf("\nHo ten sinh viên : %s", HoTenSV);
  printf("\nDiem toan: %f", Toan);
  printf("\nDiem van: %f", Van);
  printf("\nDiem tieng anh: %f", Anh);
  printf("\nDiem Trung Binh: %f", DTB);

}

Ví dụ tôi nhập tên sinh viên: Nguyen Van A, điểm toán 9,5 ; điểm văn 8 ; điểm tiếng anh 7

Kết quả:

Nhap ho ten sinh vien: Nguyen Van A

Nhap diem toan: 9.5

Nhap diem van: 8

Nhap diem tieng anh: 7

Ho ten sinh vien : Nguyen Van A
Diem toan: 9.500000
Diem van: 8.000000
Diem tieng anh: 7.000000
Diem Trung Binh: 8.166667

3. Tổng kết

Để thực hiện giải bài tập viết chương trình quản lý một sinh viên trong C bạn đọc cần phải có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, bạn cần nắm vững cách nhập xuất căn bản và các phép toán học cơ bản trong C.