1. Bài tập tìm số lớn nhất trong ba số nguyên a, b, c trong C

Đối với bài tập này chúng ta sẽ sử dụng các cấu trúc điều kiện if và các phép toán cơ bản trong C để sử lý.

Đầu vào sẽ là biến nguyên dương a, b, c và yêu cầu của bài toán là tìm số lớn nhất trong ba số a, b, c.

2. Lời giải

Để giải được bài tập tìm số lớn nhất trong ba số nguyên a, b, c trong C bạn phải có kiến thức về toán học cơ bản, có kiến thức về lập trình C cơ bản, cách sử dụng các câu lệnh điều kiện và cách nhập xuất cơ bản trong C.

Các bước thực hiện bài toán như sau:

Bước 1: Khai báo biến int a, int b, int c, int max được sử dụng để gán giá trị của ba số nguyên a, b, c; max dùng để gán giá trị của số lớn nhất trong ba số.

Bước 2: Nhập từ bàn phím giá trị của a, b, c.

Bước 3: Gán giá trị max=a.

Bước 4: Sử dụng if với điều kiện nếu max<b thì cập nhật lại giá trị của max=b; sử dụng if với điều kiện nếu max<c thì cập nhật lại giá trị của max=c.

Bước 5: in kết quả max ra màn hình.

Chương trình giải bài tập tìm số lớn nhất trong ba số nguyên a, b, c trong C như sau:

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
  //khai bao a, b, c, max
  int a, b, c, max;
  //nhap a
  printf("nhap a:");
  scanf("%d",&a);
  //nhap b
  printf("nhap b:");
  scanf("%d",&b);
  //nhap c
  printf("nhap c:");
  scanf("%d",&c);
  //gan max=a
  max = a;
  if(max < b)//neu max<b cap nhat max=b
  {
  	max = b;
  }
  if(max < c)//neu max<c cap nhat max=c
  {
    max = c;
  }
  //in ket qua ra man hinh
  printf("\nSo lon nhat trong 3 so %d, %1d, %d, la: %d", a, b, c, max);
}

Ví dụ tôi nhập a=9, b=8, c=10

Kết quả:

nhap a:9
nhap b:8
nhap c:10So lon nhat trong 3 so 9, 8, 10, la: 10

3. Tổng kết

Để thực hiện giải bài tập tìm số lớn nhất trong ba số nguyên a, b, c trong C bạn đọc cần phải có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, bạn cần nắm vững cách nhập xuất căn bản, các cách sử dụng các câu lệnh điều kiện và các phép toán học cơ bản .