1. Bài tập nối hai chuỗi với nhau bằng ngôn ngữ lập trình C

Bài tập này chúng ta sẽ sử dụng các kiến thức từ ngôn ngữ lập trình C như: cách nhập xuất chuỗi cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C và sử dụng hàm nối chuỗi strcat() trong C.

Yêu cầu của bài tập đưa ra cho chúng ta là nối hai chuỗi với nhau bằng ngôn ngữ lập trình C.

2. Lời giải

Để thực hiện bài toán này chúng ta cần có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, các cách nhập xuất chuỗi cơ bản trong C và cách sử dụng hàm strcat() trong ngôn ngữ lập trình C.

Vậy hàm strcat() là gì?

Hàm strcat() nằm trong thư viện string.h của ngôn ngữ lập trình C. Hàm này thường được sử dụng để nối hai chuỗi lại với nhau.

Chương trình giải bài tập nối hai chuỗi với nhau trong ngôn ngữ lập trình C như sau:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(){
    char x1[100];// khai bao chuoi x1 có toi da 100 ky tu
    char x2[100];// khai bao chuoi x2 có toi da 100 ky tu
    printf("Nhap vao chuoi x1: ");
    gets(x1);
    printf("Nhap vao chuoi x2: ");
    gets(x2);
    printf("\nChuoi vua nhap la: \nx1 = %s\nx2 = %s", x1,x2);
    strcat(x1,x2);
    printf("\nChuoi sau khi noi la: %s", x1);
}

Ví dụ tôi nối hai chuỗi x1 = “laptrinh” và x2=”tudau.com” với nhau

Kết quả:

Nhap vao chuoi x1: laptrinh
Nhap vao chuoi x2: tudau.com

Chuoi vua nhap la:
x1 = laptrinh
x2 = tudau.com
Chuoi sau khi noi la: laptrinhtudau.com

Ngoài ra bạn cũng có thể dùng cách không sử dụng hàm strcat() như sau:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void noichuoi(char x1[], char x2[]){
    int j=0;
    for(int i=strlen(x1); i<(strlen(x1)+strlen(x2)); i++){
        x1[i]=x2[j];
        j++;
    }
    x1[strlen(x1)+strlen(x2)]='\0';
}

int main(){
    char x1[100];// khai bao chuoi x1 có toi da 100 ky tu
    char x2[100];// khai bao chuoi x2 có toi da 100 ky tu
    printf("Nhap vao chuoi x1: ");
    gets(x1);
    printf("Nhap vao chuoi x2: ");
    gets(x2);
    printf("\nChuoi vua nhap la: \nx1 = %s\nx2 = %s", x1,x2);
    noichuoi(x1,x2);
    printf("\nChuoi sau khi noi la: %s", x1);
}

Ví dụ tôi nối hai chuỗi x1 = “Hello” và x2=”World” với nhau

Kết quả:

Nhap vao chuoi x1: Hello
Nhap vao chuoi x2: World

Chuoi vua nhap la:
x1 = Hello
x2 = World
Chuoi sau khi noi la: HelloWorld

3. Tổng kết

Sau khi làm bài tập này các bạn cần phải hiểu và nắm được những kiến thức sau:

  • Cách nhập xuất chuỗi cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C.
  • Cách sử dụng hàm strcat() trong C