1. Bài tập tìm số đảo ngược của số nguyên dương N trong C

Bài tập cơ bản này ta có thể có hướng giải quyết là sử dụng vòng lặp while trong ngôn ngữ lập trình C.

Đầu vào sẽ là một biến nguyên dương N,  yêu cầu của bài toán là tìm số đảo ngược của N.

2. Lời giải

Để giải được bài tập tìm số đảo ngược của số nguyên dương N trong C bạn phải có kiến thức về toán học cơ bản, có kiến thức về lập trình C cơ bản.

Ví dụ N=1234 suy ra số đảo ngược của N là 4321

Các bước thực hiện bài toán như sau:

Bước 1: Khai báo biến int N, khai báo biến int gan = N để gán giá trị của N, khai báo biến int nghichdao=0 để gán giá trị nghịch đảo của số N.

Bước 2: Nhập vào N với điều kiện N>=0, nếu không yêu cầu nhập lại.

Bước 3: Ta sử dụng vòng lặp while với điều kiện là khi biến N còn khác 0 thì vòng lặp tiếp tục, trong vòng lặp ta cho gán biến nghichdao = nghichdao * 10 + N%10  mỗi khi lặp, còn biến N chia 10 mỗi khi lặp.

Bước 4: In biến ngichdao ra màn hình.

Chương trình giải bài tập tìm số nghịch đảo của số nguyên dương N trong C như sau :

#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
  //khai bao bien N
  int N;
  //Khai bao bien nghichdao
  int nghichdao = 0 ;
  do
  {
    //Nhap vao du lieu cua N
    printf("\nNhap N: ");
    scanf("%d", &N);
  }while(N < 0 && printf("\nLoi: n >= 0 !"));//Neu N<0 yeu cau nhap lai
  while(N != 0)//Neu biên gan con khac 0 thuc hien vong lap
  {
  	nghichdao = nghichdao * 10 + N%10;
    N = N / 10;//bien N chia 10
  }
  //in bien tong ra man hinh
  printf("\nSo nghich dao la: %d",nghichdao);
}

Ví dụ tôi nhập N = 1234

Kết quả:

Nhap N: 1234

So nghich dao la: 4321

3. Tổng kết

Để thực hiện giải bài tập tìm số nghịch đảo của số nguyên dương N trong C bạn đọc cần phải có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, bạn cần nắm vững cách nhập xuất căn bản và các cách sử dụng vòng lặp trong C và các phép toán học cơ bản.