1. Bài tập tính tổng các phần tử có trong mảng một chiều bằng ngôn ngữ C

Bài tập này chúng ta sẽ sử dụng các kiến thức từ ngôn ngữ lập trình C như: cách nhập xuất cơ bản, cách sử dụng mảng một chiều và cách sử dụng hàm trong ngôn ngữ lập trình C.

Yêu cầu của bài tập đưa ra cho chúng ta là tính tổng các phần tử có trong mảng một chiều số nguyên bằng ngôn ngữ C.

2. Lời giải

Đầu tiên để thực hiện bài toán này chúng ta cần có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, các cách nhập xuất cơ bản trong C, mảng một chiều trong C và cách sử dụng hàm trong ngôn ngữ lập trình C.

Các bước thực hiện yêu cầu của bài tập tính tổng các phần tử có trong mảng một chiều bằng ngôn ngữ lập trình C như sau:

Bước 1: Ta khai báo một mảng tĩnh số nguyên có 100 ô nhớ int a[100].

Bước 2: Ta khai báo số nguyên int n là số lượng phần tử có trong mảng với điều kiện n>1 hoặc n<100 nếu không thỏa mãn thì yêu cầu nhập lại n.

Bước 3: Ta khỏi tạo hàm void Nhap(int a[], int n) dùng để nhập dữ liệu từ bàn phím cho mảng. Trong hàm ta sử dụng vòng for bắt đầu từ int i =0 và kết thúc khi i<n và mỗi lần i tăng lên một để nhập dữ liệu cho từng phần tử từ a[0] đến a[n-1], trong vòng for thì nhập vào dữ liệu của a[i].

Bước 4: Ta khởi tạo hàm void Xuat(int a[], int n) dùng để hiển thị dữ liệu từ mảng ra màn hình. Trong hàm ta sử dụng vòng for bắt đầu từ int i =0 và kết thúc khi i<n và mỗi lần i tăng lên một để hiển thị dữ liệu của từng phần tử từ a[0] đến a[n-1] ra màn hình, trong vòng for ta in a[i] ra màn hình.

Bước 5: Ta khởi tạo hàm void Sum(int a[], int n) dùng để tính tổng các phần tử có trong mảng. Trong hàm ta khai báo biến int Tong = 0 dùng để tính giá trị tổng của các phần tử có trong mảng, ta sử dụng vòng for bắt đầu từ int i =0 và kết thúc khi i<n và mỗi lần i tăng lên một để duyệt từng phần tử có trong mảng. Trong vòng lặp for ta tính Tong = Tong + a[i] hoặc Tong += a[i] (môi lần lặp ta tăng biến Tong lên a[i]); kết thúc vòng for ta in Tong ra màn hình.

Bước 6: Trong hàm main ta gọi hàm Nhap(a,n), Xuat(a,n) và Sum(a,n) rồi chạy chương trình.

Chương trình giải bài tập tính tổng của các phần tử có trong mảng một chiều số nguyên trong C như sau:

#include<stdio.h>
void Nhap(int a[], int n)//ham nhap mang
{
  for(int i=0; i<n ; i++)//vong lap for duyet phan tu trong mang tu 0 den n-1
  {
    //nhap du lieu vao mang
    printf("Nhap a[%d] = ",i);
    scanf("%d", &a[i]);
  }
}
void Xuat(int a[], int n)//ham xuat mang
{
  for(int i=0; i<n ; i++)//vong lap for duyet phan tu trong mang 0 den n-1
  {
    //hien thi cac phan tu trong mang
    printf("%d \t", a[i]);
  }
}
void Sum(int a[], int n)//ham tinh tong các phan tu trong mang
{
  int Tong = 0; //khai bao bien Tong 
  for(int i=0; i<n ; i++)
  {
    Tong += a[i];// hoac Tong = Tong + a[i] (tinh tong cua cac phan tu trong mang)
  }
  printf("\nTong cac phan tu trong mang la: %d", Tong);
}

int main()
{
  int a[100];// khai bao mang so nguyen co 100 o nho
  int n;//khai bao so nguyen n la so phan tu cua mang
  //Nhap du lieu cua n
  do{
    printf("Nhap so phan tu cua mang:");
    scanf("%d", &n);
    if(n<1 || n>100)
    {
      printf("Nhap lai:");
    }
  }while(n<1 || n>100);//dieu kien neu n<1 hoac n>100 yeu cau nhap lai
  Nhap(a, n);//goi ham nhap mang
  printf("\nCac phan tu co trong mang la:\n");
  Xuat(a,n);// goi ham xuat mang
  Sum(a,n);//goi ham tinh tong
}

Ví dụ tôi nhập mảng có 5 phần tử: 1, 2, 3, 4, 5.

Kết quả:

Nhap so phan tu cua mang:5
Nhap a[0] = 1
Nhap a[1] = 2
Nhap a[2] = 3
Nhap a[3] = 4
Nhap a[4] = 5Cac phan tu co trong mang la:
1 2 3 4 5
Tong cac phan tu trong mang la: 15

3. Tổng kết

Sau khi làm bài tập này các bạn cần phải hiểu và nắm được những kiến thức sau:

 • Cách nhập xuất cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C.
 • Cách sử dụng hàm trong ngôn ngữ lập trình C.
 • Cách sử dụng mảng một chiều trong ngôn ngữ lập trình C.
 • Cách sử dụng vòng lặp for để duyệt các phần tử trong mảng.