1. Bài tập hiển thị tất cả các chữ cái từ A đến Z trong C

Đối với bài tập này chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp for trong C để sử lý.

Yêu cầu của bài toán là hiển thị tất cả các chữ cái từ A đến Z.

2. Lời giải

Để giải được bài tập hiển thị tất cả các chữ cái từ A đến Z trong C bạn phải có kiến thức về ngôn ngữ lập trình C, có kiến thức về nhập xuất cơ bản trong C và cách sử dụng vòng lặp for trong C.

Các bước thực hiện bài toán như sau:

Bước 1: Khai báo biến char Kytu được dùng để gán giá trị của các ký tự từ A đến Z.

Bước 2: Sử dụng vòng lặp for bắt đầu từ Kytu = ‘A’ , kết thúc Kytu <= ‘Z’ và mỗi lần biến Kytu tăng lên 1; trong vòng lặp ta in ra các ký tự từ A đến Z.

Chương trình giải bài tập hiển thị tất cả các chữ cái từ A đến Z trong C như sau:

#include <stdio.h>
int main()
{
  //khai bao bien Kytu
  char Kytu;
  // Su dung vong lap for bat dau tu Kytu='A' vaf ket thuc tai Kytu='Z' moi lan Kytu tang len 1
  for(Kytu = 'A' ; Kytu <= 'Z'; Kytu++)
  {
    //in cac ky tu ra man hinh
    printf("%4c" , Kytu);
  }
}

Kết quả:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

3. Tổng kết

Để thực hiện giải bài tập hiển thị tất cả các chữ cái từ A đến Z trong C bạn đọc cần phải có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, bạn cần nắm vững cách nhập xuất căn bản, các cách sử dụng vòng lặp for trong C.
Bài tập này cũng có thể được giải bằng cách sử dụng vòng lặp while.
Chương trình như sau:
#include <stdio.h>
int main()
{
  //khai bao bien Kytu
  char Kytu = 'A'; //Kytu bat dau tu A
  // Su dung vong lap while mien la Kytu khong lon hon Z
  while(Kytu <= 'Z')
  {
    //in cac ky tu ra man hinh
    printf("%4c" , Kytu);
    Kytu ++;//moi lan Kytu tang len 1
  }
}

Kết quả:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z