1. Bài tâp đọc và ghi file trong ngôn ngữ lập trình C

Bài tập này chúng ta sẽ sử dụng các kiến thức từ ngôn ngữ lập trình C như: cách nhập xuất văn bản trong ngôn ngữ lập trình C, cách đọc và ghi file trong C.

Yêu cầu của bài tập đưa ra cho chúng ta là nhập dữ liệu từ bàn phím ghi vào file và lấy dữ liệu từ file in ra màn hình.

2. Lời giải

Để thực hiện bài toán này chúng ta cần có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, các cách nhập xuất chuỗi cơ bản trong C , cách đọc và ghi file trong C.

Để đọc và ghi file trong C chúng ta cần phải sử dụng các hàm nằm trong thư viện stdlid.h. Bạn có thể tìm hiểu về đọc ghi file nhiều hơn từ chương trình học của chúng tôi Tại Đây

Các bước thực hiện yêu cầu của bài tập nhập dữ liệu từ bàn phím ghi vào file bằng ngôn ngữ lập trình C như sau:

Bước 1: Khai báo một con trỏ có kiểu file FILE *fp.

Bước 2: Mở file ở chế độ w (chỉ ghi) fp = fopen(“laptrinhtudau.txt”,”w”).

Bước 3: Dùng if với điều kiện fp==NULL thỏa mãn thì báo lỗi.

Bước 4: Khai báo char a[100] chỗi văn bản tối đa 100 ký tự và nhập dữ liệu từ bàn phím vào cho a.

Bước 5: Ghi file fprintf(fp,”%s”,a) rồi đóng file lại fclose(fp).

Bước 6: Chạy chương trình.

Chương trình giải bài tập nhập dữ liệu từ bàn phím ghi vào file bằng ngôn ngữ lập trình C như sau:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
  FILE *fp;//tao con cho kieu file
  //mo file laptrinhtudau.txt o che do w
  fp = fopen("laptrinhtudau.txt","w");
  if(fp==NULL){
    printf("Loi file!");
    return -1;
  }
  // nhap vao van ban
  char a[100];
  printf("Nhap van ban:");
  gets(a);
  //ghi du lieu vao file bang ham fprintf()
  fprintf(fp,"%s",a);
  //dong file
  fclose(fp);
}

Ví dụ tôi nhập vào văn bản: laptrinhtudau.com

Kết quả:

Nhap van ban:laptrinhtudau.com

Các bước thực hiện yêu cầu của bài tập lấy dữ liệu từ file in ra màn hình bằng ngôn ngữ lập trình C như sau:

Bước 1: Khai báo một con trỏ có kiểu file FILE *fp.

Bước 2: Mở file ở chế độ r (chỉ đọc) fp = fopen(“laptrinhtudau.txt”,”r”).

Bước 3: Dùng if với điều kiện fp==NULL thỏa mãn thì báo lỗi.

Bước 4: Khai báo char a[100] chỗi văn bản tối đa 100 ký tự..

Bước 5: Lấy dữ liệu từ file gán vào a như sau: fscanf(fp,”%s”,&a).

Bước 6: In a ra màn hình và đóng file.

Bước 7: Chạy chương trình.

Chương trình giải bài tập lấy dữ liệu từ file in ra màn hình bằng ngôn ngữ lập trình C như sau:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
  FILE *fp;//tao con cho kieu file
  //mo file laptrinhtudau.txt o che do r
  fp = fopen("laptrinhtudau.txt","r");
  if(fp==NULL){
    printf("Loi file!");
    return -1;
  }
  // khai bao chuoi
  char a[100];
  //lay du lieu tu file gan vao chuoi
  fscanf(fp,"%s",&a);
  //in chuoi ra man hinh
  printf("Noi dung trong file la:%s",a);
  //dong file
  fclose(fp);
}

Kết quả:

Noi dung trong file la:laptrinhtudau.com

3. Tổng kết

Sau khi làm bài tập này các bạn cần phải hiểu và nắm được những kiến thức sau:

 • Cách nhập xuất chuỗi cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C.
 • Cách đọc và ghi file trong C.