1. Bài tập tính tổng S(x,n) = x^2 + x^4 +…+ x^2n

Bài tập cơ bản này ta có thể có nhiều hướng giải quyết khác nhau, như sử dụng vòng lặp for , sử dụng vòng lặp while, …kết hợp với sử dụng hàm pow trong ngôn ngữ lập trình C

Đầu vào sẽ là một biến nguyên x và biến nguyên n,  yêu cầu của bài toán là tính tổng các phần tử từ x^2 đến x^2n.

2. Lời giải

Để giải được bài tập tính S(x,n) = x^2 + x^4 +…+ x^2n  bạn phải có kiến thức về toán học cơ bản, có kiến thức về lập trình C cơ bản, cách sử dụng vòng lặp và hàm pow trong ngôn ngữ lập trinh C.

Các bước thực hiện bài toán như sau:

Bước 1: Phân tính bài toán S(x,n) = x^2 + x^4 +…+ x^2n ta thấy nó có dạng S(x,n) = x^(2i) + x^(2(i+1)) +…+ x^(2(i+n)) trong đó i bắt đầu từ 1.

Bước 2: Tạo một biến int sum = 0 để thể hiện giá trị tổng, int M = 1để tính giá trị mũ.

Bước 3: Ta sẽ sử dụng vòng for với một biến int i = 1 , điều kiện dừng khi nó bằng n và mỗi lần i tăng lên 1.

Bước 4: Trong vòng lặp ta cho biến Sum mỗi lần lặp sẽ tăng lên M.

Chương trình giải bài tập S(x,n) = x^2 + x^4 +…+ x^2n như sau :

#include <stdio.h>
#include <math.h>//khai bao thu vien <math.h> de su dung ham pow
int main(){
  // khai bao so nguyen x,n
  int x,n; 
  // khai bao sum
  int sum = 0;
  // khai bao M 
  int M = 1;
  // nhap du lieu gan vao bien x
  printf("nhap x = ");
  scanf("%d", &x);
  // nhap du lieu gan vao bien n 
  printf("nhap n = ");
  scanf("%d", &n);
  //vong lap for bat dau tu i = 1 và ket thuc khi i = n, moi lan lap i tang len 1
  for(int i = 1; i <= n; i++){
    // tinh M
    M = pow(x,(2*i)); 
    // moi lan thuc hien vong lap bien sum se tan lên M
    sum += M;
  }
  // in ket qua ra man hinh  
  printf("S(%d,%d) = %d",x, n,sum);
}

Ví dụ tôi nhập x=2 và n=5

Kết quả:

nhap x = 2
nhap n = 5
S(2,5) = 1364

3. Tổng kết

Để thực hiện giải bài tập tính S(x,n) = x^2 + x^4 +…+ x^2n bạn đọc cần phải có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, bạn cần nắm vững cách nhập xuất căn bản, sử dụng hàm pow và các cách sử dụng vòng lặp trong C và các phép toán học cơ bản.

Bài tập trên có thể giải bằng các khác là sử dụng vòng lặp while.

Chương trình như sau:

#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main() {
  int x,n;// khai bao so nguyen x,n
  // nhap du lieu gan vao bien x 
  printf("nhap x = ");
  scanf("%d",&x);
  // nhap du lieu gan vao bien n 
  printf("nhap n = ");
  scanf("%d",&n);
   // khai bao sum
  int sum = 0;
   // khai bao M
  int M = 1;
  int i = 1;//bat dau tu i = 1
  while(i <= n){//dieu kien ket thuc vong lap i <= n 
    M = pow(x,(2*i));//tinh M
    //moi lan lap sum tang len M
    sum += M;
    i++;//moi lan lap i tang len 1
  }
  printf("S(%d,%d) = %d",x,n,sum);
}

Ví dụ tôi nhập x=3 và n=5

Kết quả:

nhap x = 3
nhap n = 5
S(3,5) = 66429