1. Bài tập kiểm tra xem N có được tạo nên bởi toàn các chữ số chẵn hay không trong C

Bài tập cơ bản này ta có thể có hướng giải quyết là sử dụng vòng lặp while trong ngôn ngữ lập trình C.

Đầu vào sẽ là một biến nguyên dương N,  yêu cầu của bài toán là kiểm tra xem N có được tạo nên bởi toàn các chữ số chẵn hay không.

2. Lời giải

Để giải được bài tập kiểm tra xem N có được tạo nên bởi toàn các chữ số chẵn hay không trong C bạn phải có kiến thức về toán học cơ bản, có kiến thức về lập trình C cơ bản và cách sử dụng vòng lặp trong C.

Các bước thực hiện bài toán như sau:

Bước 1: Khai báo biến int N để gán giá trị của N, khai báo biến bool Check = true dùng để kiểm tra xem số N có phải được tạo nên bởi toàn bộ số chẵn hay không.

Bước 2: Nhập vào N với điều kiện N>=0, nếu không yêu cầu nhập lại.

Bước 3: Ta sử dụng vòng lặp while với điều kiện là khi biến N /= 10 thì vòng lặp tiếp tục, ta sử dung if với điều kiện nếu (N%10) % 2 = 1 thì gán gia trị biến Check = false và kết thuc lặp .

Bước 4: Sử dụng if với diều kiện nếu Check=true thì in ra “Duoc tao nen boi cac so chan !” còn ngược lại in ra “Khong duoc tao nen boi cac so chan!”.

Chương trình giải bài tập kiểm tra xem N có được tạo nên bởi toàn các chữ số chan hay không trong C như sau:

#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
  //khai bao bien N
  int N;
  //khai bao bien check
  bool Check = true;
  do
  {
    //Nhap vao du lieu cua N
    printf("\nNhap N: ");
    scanf("%d", &N);
  }while(N < 0 && printf("\nLoi: n >= 0 !"));//Neu N<0 yeu cau nhap lai  
  while(N /= 10)
  {
    if((N % 10) % 2 == 1)//neu (N%10) % 2 = 1, check = false và ket thuc vong lap 
    {
      Check = false;
      break;
    }
  }
  if(Check == true) // neu check = true thì in ra
  {
    printf("Duoc tao nen boi cac so chan !");
  }
  else//nguoc lai in ra
  {
    printf("Khong duoc tao nen boi cac so chan!");
  }
}

Ví dụ tôi nhập N=26022448

Kết quả:

Nhap N: 26022448
Duoc tao nen boi cac so chan !

3. Tổng kết

Để thực hiện giải bài tập kiểm tra xem N có được tạo nên bởi toàn các chữ số chẵn hay không trong C bạn đọc cần phải có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, bạn cần nắm vững cách nhập xuất căn bản và các cách sử dụng vòng lặp trong C và các phép toán học cơ bản.