1. Bài tập tìm ước số lẻ lớn nhất của N(khác N)

Bài tập cơ bản này ta có thể có nhiều hướng giải quyết khác nhau, như sử dụng vòng lặp for , sử dụng vòng lặp while, …

Đầu vào sẽ là một biến nguyên dương N và yêu cầu của bài toán là tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương N.

2. Lời giải

Để giải được bài tập tìm ước số lẻ lớn nhất của N (khác N)  bạn phải có kiến thức về toán học cơ bản, có kiến thức về lập trình C cơ bản và cách sử dụng vòng lặp.

Các bước thực hiện bài toán như sau:

Bước 1: Ta khai báo biến N để gán giá trị của N, biến int max=1 để thể hiện giá trị lớn nhất

Bước 2: Sử dụng hàm for để bắt đầu duyệt từ 1 đến N-1, mỗi lần i sẽ tăng lên 1

Bước 3: Sử dụng câu điều kiện if trong vòng for để kiểm tra từ phần tử N có chia hết cho phần tử i không và biến i có phải là số lẻ hay không. Nếu có ta thêm điều kiện if nếu i>max thì gán i=max

Bước 4: In biến max ra màn hình.

Chương trình giải bài tập tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương N như sau:

#include<stdio.h>
int main()
{
  //khai bao bien N
  int N;
  //khai bao bien max
  int max=1;
  do
  {  // nhap du lieu gan vao bien N
    printf("\nNhap N = ");
    scanf("%d", &N);
    if(N <= 0)//neu N<=0 se hien thi cau lenh
    {
      printf("\n N phai > 0. Xin nhap lai !");
    }
  }while(N <= 0);//dieu kiên N > 0 neu N<=0 yeu cau nhap lai
  
  //vong lap for bat dau tu i = 1 và ket thuc khi i = N-1, moi lan lap i tang len 1
  for(int i = 1; i <=N-1; i++)
  {
    if(N%i==0 && i%2==1)//kiem tra uoc le cua N 
    {
    	if(i>max)//neu i>max thuc hien cau lenh
      {
      	max=i;//gan max = i
      }
  
    }
  }
  //in max ra man hinh
  printf("\nUoc so le lon nhat la: %d", max);

}

Ví dụ tôi nhập N=10

Kết quả:

Nhap N = 10
Uoc so le lon nhat la: 5

3. Tổng kết

Để thực hiện giải bài tập tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương N bạn đọc cần phải có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, bạn cần nắm vững cách nhập xuất căn bản, các cách sử dụng vòng lặp trong C và các phép toán học cơ bản .

Bài tập trên có thể giải bằng các khác là sử dụng vòng lặp while.

Chương trình như sau:

#include<stdio.h>
int main()
{
  //khai bao bien N
  int N;
  //khai bao bien max
  int max=1;
  do
  {  // nhap du lieu gan vao bien N
    printf("\nNhap N = ");
    scanf("%d", &N);
    if(N <= 0)//neu N<=0 se hien thi cau lenh
    {
      printf("\n N phai > 0. Xin nhap lai !");
    }
  }while(N <= 0);//dieu kiên N > 0 neu N<=0 yeu cau nhap lai
  
  int i=1;//i bat dau tu 1
  while(i<=N-1)//dieu kien dung khi i<=N-1
  {
    if(N%i==0 && i%2==1)//kiem tra uoc le cua N 
    {
    	if(i>max)//neu i > max thuc hien cau lenh
    	{
    		max=i;//gan max=i
      }
    }
    i++; //moi lan lap i tang 1
  }
  //in max ra man hinh
  printf("Uoc so le lon nhat la:%d \n",max);

}

Ví dụ tôi nhập N=30

Kết quả:

Nhap N = 30
Uoc so le lon nhat la:15