1. Bài tập liệt kê vị trí các số âm trong mảng C

Để làm giải bài tập này ta cần dùng các cách nhập xuất cơ bản, sử dụng mảng một chiều trong C và các phép toán học cơ bản.

Đầu vào sẽ là các phần tử của mảng, yêu cầu của bài toán là liệt kê vị trí các số âm trong mảng.

2. Lời giải

Để giải được bài tập liệt kê vị trí các số âm trong mảng C bạn phải có kiến thức về toán học cơ bản, có kiến thức về nhập xuất cơ bản và cách sử dụng mảng một chiều trong C.

Các bước thực hiện bài toán như sau:

Bước 1: khai báo biến int n dùng để nhập số phần tử của mảng, khai báo mảng tĩnh int a[100].

Bước 2: Nhập vào số phần tử của mảng nếu n<1 hoặc n>100 yêu cầu nhập lại.

Bước 3: Dùng vòng lặp for bắt đầu từ int i = 0 kết thúc tại i< n và mỗi lần i tăng 1, nhập vào từ bàn phím giá trị cho các phần tử trong mảng.

Bước 4: Dùng vòng lặp for bắt đầu từ int i = 0 kết thúc tại i< n và mỗi lần i tăng 1, in các phần tử trong mảng ra màn hình.

Bước 5: Dùng vòng lặp for bắt đầu từ int i = 0 kết thúc tại i< n và mỗi lần i tăng 1, điều kiện if nếu a[i] <0 thì in i ra màn hình.

Chương trình giải bài tập liệt kê vị trí các số âm trong mảng C như sau :

#include<stdio.h>
int main()
{
  // khai bao n
  int n;
  // khai bao mang mot chieu a co toi da 100 phan tu
  int a[100];
  // nhap vo so phan tu cua mang
  do{
    printf("Nhap so phan tu mang:");
    scanf("%d", &n);
  }while(n<1 || n>100);
  
  //nhap vao cac phan tu cua mang
  for(int i=0; i< n; i++)
  {
    printf("Nhap a[%d] = ",i);
    scanf("%d", &a[i]);
  }
  printf("Mang sau khi nhap la:\n");
  //hien thi mang ra man hinh
  for(int i=0; i< n; i++)
  {
    printf("%d \t",a[i]);
  }
  printf("\nvi tri cac so am trong mang la:\n");
  for(int i=0; i< n ; i++)
  {
    if(a[i]<0)// neu a[i] la so am thi in ra i
    {
      printf("%d",i);
    }
    
  }
}

Ví dụ tôi nhập mảng có 5 phần tử: 1, 3, -2, 6, -5

Kết quả:

Nhap so phan tu mang:5
Nhap a[0] = 1
Nhap a[1] = 3
Nhap a[2] = -2
Nhap a[3] = 6
Nhap a[4] = -5
Mang sau khi nhap la:
1 3 -2 6 -5
Vi tri cac so am trong mang la:
2 4

3. Tổng kết

Để thực hiện giải bài tập liệt kê vị trí các số âm trong mảng C bạn đọc cần phải có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, bạn cần nắm vững cách nhập xuất căn bản, các phép toán học cơ bản và cách sử dụng mảng một chiều trong C.