1. Xóa File trong Python

1.1 Xóa File bằng os.remove trong Python

Việc xóa tệp tin (File) sẽ loại bỏ tệp đó khỏi vị trí lưu trữ tệp. Nếu vị trí lưu trữ là ổ cứng của bạn, tệp sẽ được di chuyển vào Thùng Rác. Nếu vị trí lưu trữ là một ổ đĩa, CD hoặc vị trí mạng, xóa tệp sẽ là việc hủy tệp đó.

Trong Python, hỗ trợ chúng ta thực hiện việc xóa một tệp thông qua một hàm os.remove() – để sử dụng được hàm này, ta cần nhập thư viện os vào trong chương trình như sau:

import os

Sau khi nhập thư viện os vào chương trình, ta có thể sử dụng các hàm/phương thức bao gồm cả hàm os.remove() để thực hiện xóa đi một File.

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm os.remove() để xóa File có tên là laptrinhtudau.txt tại thư mục có đường dẫn “D:\laptrinhtudau.txt” như sau:

import os

# Su dung ham os.remove() de xoa file
os.remove("D:\laptrinhtudau.txt")

print("Xoa File thanh cong!")

Kết quả:

Xoa File thanh cong!

1.2 Xóa File nếu File tồn tại

Trong một số thực hiện việc xóa File và gây ra lỗi chương trình, rất có thể là do File cần xóa đã tồn tại hoặc có thể thư mục đường dẫn đến File chưa chính xác.

Để tránh gặp lỗi, bạn có thể kiểm tra xem tệp có tồn tại hay không trước xóa nó. Bằng cách sử dụng hàm os.path.exists() chúng ta có thể kiểm tra sự tồn tại của một File. Hàm này trả về hai giá trị True/False – nếu tồn tại File thì sẽ trả về True và không tồn tại File thì sẽ trả về False.

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm os.path.exists() để kiểm tra File yeulaptrinh.txt tại thư mục đương dẫn “D:\yeulaptrinh.txt”có tồn tại hay không? Nếu File tồn tại thì sẽ thực hiện xóa đi File đó bằng cách sử dụng hàm os.remove() như sau:

import os

# Kiem tra File  can xoa co ton tai hay khong
if os.path.exists("D:\yeulaptrinh.txt"):
    # Xoa File neu File ton tai
    os.remove("D:\yeulaptrinh.txt")
    print("Xoa File thanh cong!") 
else: # Truong hop khong ton tai File
    print("File khong ton tai!")

Kết quả:

Xoa File thanh cong!
Chú ý: Bạn không thể xóa tệp tin trong khi trong khi tệp tin cần xóa đang được mở trong bất kể chương trình nào. Tốt nhất, bạn nên đóng tệp cần xóa ở các chương trình đang mở tệp đó, sau đó mới thực hiện xóa tệp!

2. Xóa thư mục trong Python

Tthư mục là một tệp tin đặc biệt có nhiệm vụ lưu trữ các File dữ liệu trên máy tính. Thư mục có thể xem như là tệp cha của các File, trong một thư mục có thể sẽ chứa nhiều File có điểm tương đồng, việc sử dụng thư mục nhằm mục đích hỗ trợ người dùng trong việc quản lý và sắp xếp các tệp tin này.
Khi thao tác với ngôn ngữ lập trình Python, để xóa đi một thư mục bằng Python ta cần sử dụng hàm os.rmdir() để thực hiện việc này.
Ví dụ đơn giản dưới đây, sử dụng hàm os.rmdir() để xóa đi thư mục có tên là “laptrinh” tại đường dẫn “D:\laptrinh” như sau:
import os

# Xoa thu muc bang ham rmdir()
os.rmdir("D:\laptrinh")

print("Xoa thu muc thanh cong")

Kết quả:

Xoa thu muc thanh cong

Chú ý: Khi xóa thư mục, bạn cũng xóa mọi nội dung bên trong thư mục đó. Vì vậy, để tránh xóa nhầm đi thư mục, bạn hãy sao lưu thư mục đó ra một ổ đĩa khác.