1. PIP trong Python là gì?

Trong Python, PIP viết tắt của từ “Preferred Installer Program” là một trình quản lý các gói hay các module của Python. PIP cho phép bạn có thể cài đặt thêm các module mở rộng và xóa bỏ đi các module nếu không sử dụng.

Trong phiên bản của Python 3.4 đến phiên bản Python hiện tại, khi cài Python về máy thì mặc định PIP cũng được tự động cài đặt theo.

Để kiểm tra PIP đã được cài đặt trên máy chưa, các bạn mở command line (CMD) và gọi câu lệnh dưới đây:

pip --version

Nếu nhận được kết quả như bên dưới thì, PIP đã được cài đặt trên máy của bạn:

pip 21.2.4 from C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\site-packages\pip (python 3.10)

Trong trường hợp khi gọi câu lệnh trên trong CMD và có lỗi, điều này có nghĩa là PIP chưa được cài đặt trên máy của bạn. Vì vậy, bạn có thể từ mình cài đặt PIP về máy tại địa chỉ sau: https://pypi.org/project/pip/

2. Cài đặt Package với PIP

Có rất nhiều Package mở rộng được lưu trữ ở trang https://pypi.org/ – bạn có thể vào đây để tra cứu thêm. Các package này thường không được tích hợp sẵn trong Python. Vì vậy muốn sử dụng được chúng cho dự án của mình, chúng ta cần phải cài đặt chúng về máy. Việc cài đặt này được thực hiện đơn giản bằng cách mở command line (CMD) và gọi câu lệnh dưới đây

pip install package-name

Ví dụ dưới đây, sử dụng command line (CMD) và cài đặt Numpy (thư viện xử lý số học phổ biến) thông qua câu lệnh như sau:

pip install numpy

Nếu như cần cài đặt chi tiết phiên bản của Numpy ta có thể sử dụng cú pháp bên dưới:

pip install numpy=1.22.3

Sau khi cài đặt thư viện Numpy về máy thành công, để sử dụng được Numpy trong chương trình Python ta chỉ cần sử dụng câu lệnh import vào trong chương trình cần sử dụng như sau:

import numpy as np

Để sử dụng các phương thức, các hàm trong Numpy, bạn cần truy cập vào trang chủ của thư viện này tại đây: https://numpy.org để đọc document của Numpy. Đối với các thư viện khác cũng vậy, việc đọc document sẽ giúp ta sử dụng thư viện một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

3. Xóa một Package với PIP

Sau khi sử dụng Package cho dự án hoàn thành, hoặc trong quá trình sử dụng Package gây ra lỗi và không sử dụng được, ta hoàn toàn có thể xóa đi Package đó với câu lệnh PIP. Việc xóa đi một Package này được thực hiện đơn giản bằng cách mở command line (CMD) và gọi câu lệnh dưới đây:

pip uninstall package-name

Ví dụ dưới đây, sử dụng command line (CMD) và gỡ đi Package Numpy đã được cài đặt ở phần trên. Việc gỡ đi package thông qua câu lệnh như sau:

pip uninstall numpy

Sau khi câu lệnh trên được thực thi, chúng ta sẽ không thể sử dụng import nump trong bất kỳ chương trình Python trên máy nữa.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể kiểm tra các Package hiện đang có trên máy bằng cách mở command line (CMD) và gọi thông qua câu lệnh sau:

pip list

Sau khi chạy câu lệnh trên, các Package tồn tại trên máy sẽ hiển thị kèm theo phiên bản của chúng:

C:\Users\Administrator>pip list
Package  Version
---------- -------
numpy   1.22.3
pip    22.0.4
pytz    2021.3
setuptools 58.1.0