1. Truy cập phần tử của List trong Python

Khi sử dụng List, chắc hẳn sẽ có rất nhiều phần tử được đặt vào bên trong. Python cho phép lấy ra một (hoặc một vài) phần tử trong List thông qua việc truy cập vào chỉ mục của List đó. Chỉ mục của một List là dãy số tự nhiên bắt đầu từ chỉ số 0, 1,  2 ,3 …

Ví dụ dưới đây lấy ra phần tử đầu tiên trong List, bằng cách truy cập vào chỉ mục 0 của List:

# Khai bao list gom 5 phan tu
listA = ["oto", "xe may", "may bay", "tau dien", "xe dap"]

# Lay ra phan tu dau tien cua List
print(listA[0])

Kết quả:

oto

Python cũng cho phép lấy phần tử trong List với chỉ mục âm, ví dụ lấy chỉ mục -1 trong List sẽ như sau:

# Khai bao list gom 5 phan tu
listA = ["oto", "xe may", "may bay", "tau dien", "xe dap"]

# Lay ra phan tu tai chi muc -1
print(listA[-1])

Kết quả:

xe dap

Dưới đây là hình ảnh miêu tả chỉ mục của các phần tử trong List trên:

Nếu như ta cần lấy ra một khoảng các phần tử trong List, ta chỉ cần sử dụng chỉ mục bắt đầu và chỉ mục kết thúc thông qua dấu phân cách hai chấm “:” như sau:

# Khai bao list gom 5 phan tu
listA = ["oto", "xe may", "may bay", "tau dien", "xe dap"]

# Lay ra phan tu tu vi tri 2 den vi tri 4 trong list
print(listA[2:4])

Kết quả:

[‘may bay’, ‘tau dien’]

Chú ý: Vị trí của phần tử bắt đầu chọn trong List sẽ được lấy vào kết quả, tuy nhiên phần tử được chọn ở vị trí kết thúc lại không được thêm vào kết quả. Vì vậy, ở ví dụ trên khi ta chọn ra các phần tử trong List từ vị trí 2 đến vị trí 4 trong List ta nhận được kết quả trên!

2. Kiểm tra phần tử có thuộc List trong Python

Trong một số trường hợp, ta cần kiểm tra xem rằng phần tử có tồn tại trong List hay không? Giả sử nếu đã có phần tử thuộc List  thì sẽ thực hiện hành động xóa, hoặc chưa có phần tử trong List thì thực hiện hành động thêm phần tử vào List.

Để thực hiển kiểm tra phần tử có thuộc trong một List hay không, ta cần sử dụng từ khóa “in” như sau:

# Khai bao list gom 5 phan tu
listA = ["oto", "xe may", "may bay", "tau dien", "xe dap"]

# Neu phan tu "may bay" thuoc list 
if "may bay" in listA:
  # Hien thi thong bao
  print("Phan tu thuoc list")

Kết quả:

Phan tu thuoc list

Trong trường hợp cần kiểm tra một phần tử có KHÔNG thuộc trong một List hay không, ta cần sử dụng từ khóa “not in” như sau:

# Khai bao list gom 5 phan tu
listA = ["oto", "xe may", "may bay", "tau dien", "xe dap"]

# Neu phan tu "tau hoa" khong thuoc list 
if "tau hoa" not in listA:
  # Hien thi thong bao
  print("Phan tu khong thuoc list")

Kết quả:

Phan tu khong thuoc list

3. Thay đổi và thêm phần tử vào List trong Python

3.1 Thay đổi phần tử thuộc List trong Python

Để thay đổi (hay cập nhật) giá trị cho một phần tử trong List ta cần phải có chỉ mục của phần tử đó, sau đó ta có thể sử dụng toán tử gán bằng “=” để gán phần tử đó cho một giá trị cụ thể.

Ví dụ thay đổi giá trị của phần tử có chỉ mục bằng giá trị “xe hoi” trong List như sau:

# Khai bao list gom 5 phan tu
listA = ["oto", "xe may", "may bay", "tau dien", "xe dap"]

# Hien thi gia tri ban dau cua phan tu listA[0]
print("Gia tri ban dau list[0]: {0}".format(listA[0]))

# Gan phan tu listA[0] bang gia tri "xe hoi"
listA[0] = "xe hoi"

# Hien thi gia tri sau khi thay doi
print("Gia tri thay doi list[0]: {0}".format(listA[0]))

print(listA)

Kết quả:

Gia tri ban dau list[0]: oto
Gia tri thay doi list[0]: xe hoi
[‘xe hoi’, ‘xe may’, ‘may bay’, ‘tau dien’, ‘xe dap’]

3.2 Thêm phần tử vào List trong Python

Để chèn một phần tử mới vào trong List mà không thay thế bất kỳ giá trị hiện có nào, chúng ta có thể sử dụng phương thức insert() để chèn một phần tử mới vào trong List theo vị trí được chỉ định

# Khai bao list gom 5 phan tu
listA = ["oto", "xe may", "may bay", "tau dien", "xe dap"]

# Hien thi list ban dau
print("List ban dau")
print(listA)

# Them phan tu "xe hoi" vao vi tri 1 trong list
listA.insert(1,"xe hoi")

# Hien thi list sau khi them phan tu
print("List sau khi them phan tu ")
print(listA)

Kết quả:

List ban dau
[‘oto’, ‘xe may’, ‘may bay’, ‘tau dien’, ‘xe dap’]
List sau khi them phan tu
[‘oto’, ‘xe hoi’, ‘xe may’, ‘may bay’, ‘tau dien’, ‘xe dap’]

Cách thứ 2 để chèn thêm phần tử vào List đó là sử dụng phương thức append() – phương thức này sẽ thêm các phần tử vào List và đặt chúng nằm ở cuối List.

Ví dụ sử dụng phương thức append() để chèn thêm phần tử “xe hoi” vào cuối List như sau:

# Khai bao list gom 5 phan tu
listA = ["oto", "xe may", "may bay", "tau dien", "xe dap"]

# Hien thi list ban dau
print("List ban dau")
print(listA)

# Them phan tu "xe hoi" vao cuoi list
listA.append("xe hoi")

# Hien thi list sau khi them phan tu
print("List sau khi them phan tu ")
print(listA)

Kết quả:

List ban dau
[‘oto’, ‘xe may’, ‘may bay’, ‘tau dien’, ‘xe dap’]
List sau khi them phan tu
[‘oto’, ‘xe may’, ‘may bay’, ‘tau dien’, ‘xe dap’, ‘xe hoi’]

3.3 Nối hai List với nhau trong Python

Python hỗ trợ việc có thể nối hai List lại với nhau để cho ra một List hoàn chỉnh. Để thực hiện việc này, ta có thể sử dụng phương thức extend() có sẵn trong Python.

Ví dụ dưới đây sử dụng phương thức extend() để nối tiếp các phần tử của ListB vào sau các phần tử của ListA như sau:

# Khai bao listA va listB
listA = ["oto", "xe may", "may bay", "tau dien", "xe dap"]
listB = ["tau ngam", "xe hoi", "tau hoa", "truc thang"]

# Hien thi listA ban dau
print("ListA ban dau")
print(listA)

# Hien thi listB
print("ListB ban dau")
print(listB)

# Thuc hien noi listB vao listA
listA.extend(listB)

# Hien thi listA sau khi noi them listB 
print("ListA sau khi noi them listB ")
print(listA)

Kết quả:

ListA ban dau
[‘oto’, ‘xe may’, ‘may bay’, ‘tau dien’, ‘xe dap’]
ListB ban dau
[‘tau ngam’, ‘xe hoi’, ‘tau hoa’, ‘truc thang’]
ListA sau khi noi them listB
[‘oto’, ‘xe may’, ‘may bay’, ‘tau dien’, ‘xe dap’, ‘tau ngam’, ‘xe hoi’, ‘tau hoa’, ‘truc thang’]

4. Xóa phần tử thuộc List trong Python

Python cung cấp khá nhiều phương thức để thực hiện việc loại bỏ đi phần tử trong List. Các phương thức đó là:

 • remove() – xóa phần tử theo giá trị được chỉ định trong List
 • pop() – xóa phần tử theo chỉ mục được chỉ định trong List
 • clear() – xóa toàn bộ phần tử có trong List

Ví dụ dưới đây sử dụng phương thức remove() để xóa đi phần tử trong List có giá trị “may bay” trong List như sau:

# Khai bao listA va listB
listA = ["oto", "xe may", "may bay", "tau dien", "xe dap"]

# Hien thi listA ban dau
print("ListA ban dau")
print(listA)

# Thuc hien xoa phan tu co gia tri "may bay" trong list
listA.remove("may bay")

# Hien thi listA sau xoa phan tu co gia tri "may bay" 
print("ListA sau khi xoa phan tu")
print(listA)

Kết quả:

ListA ban dau
[‘oto’, ‘xe may’, ‘may bay’, ‘tau dien’, ‘xe dap’]
ListA sau khi xoa phan tu
[‘oto’, ‘xe may’, ‘tau dien’, ‘xe dap’]

Ví dụ tiếp theo, sử dụng phương thức pop() để xóa đi phần tử có chỉ mục là trong List như sau:

# Khai bao listA va listB
listA = ["oto", "xe may", "may bay", "tau dien", "xe dap"]

# Hien thi listA ban dau
print("ListA ban dau")
print(listA)

# Thuc hien xoa phan tu co chi muc la 2
listA.pop(2)

# Hien thi listA xoa phan tu tai vi tri 2
print("ListA sau khi xoa phan tu")
print(listA)

Kết quả:

ListA ban dau
[‘oto’, ‘xe may’, ‘may bay’, ‘tau dien’, ‘xe dap’]
ListA sau khi xoa phan tu
[‘oto’, ‘xe may’, ‘tau dien’, ‘xe dap’]

Ví dụ cuối cùng, sử dụng phương thức clear() để xóa bỏ toàn bộ các phần tử có trong List như sau:

# Khai bao listA va listB
listA = ["oto", "xe may", "may bay", "tau dien", "xe dap"]

# Hien thi listA ban dau
print("ListA ban dau")
print(listA)

# Thuc hien xoa tat ca phan tu trong list
listA.clear()

# Hien thi listA sau khi xoa toan bo phan tu
print("ListA sau khi xoa phan tu")
print(listA)

Kết quả:

ListA ban dau
[‘oto’, ‘xe may’, ‘may bay’, ‘tau dien’, ‘xe dap’]
ListA sau khi xoa phan tu
[]