Python cung cấp cho chúng ta hàm write() để sử dụng trong việc ghi dữ liệu từ chương trình vào trong File. Nhưng trước khi sử dụng được hàm write() để ghi dữ liệu vào trong File, hãy đảm bảo rằng bạn đã mở File trong chương trình Python bằng cách sử dụng hàm open() trong Python. Có hai chế độ (mode) được sử dụng trong hàm open() để thực hiện việc ghi dữ liệu vào File đó là:

  • “a” – Chế độ này sẽ thực hiện ghi dữ liệu vào cuối tệp tin
  • “w” – Chế độ này sẽ thực hiện ghi đè dữ liệu vào File

1. Ghi vào cuối File trong Python

1.1 Ghi chuỗi vào cuối File trong Python

Kiểu chuỗi là kiểu thường xuyên được sử dụng trong File. Chúng ta có thể ghi một chuỗi vào cuối của File thông qua việc sử dụng hàm open() với chế độ “a” – chế độ ghi dữ liệu vào cuối File.

Ví dụ đơn giản dưới đây, sử dụng hàm open() để mở một File văn bản có phần mở rộng .txt và sử dụng hàm wirte() để ghi chuỗi ký tự có trong chương trình vào File.

File văn bản này sẽ có tên là laptrinhtudau.txt và đường dẫn là “D:\laptrinhtudau.txt” trong File này sẽ có nội dung như bên dưới:

Dưới đây là chương trình ghi một chuỗi vào trong File, sử dụng hàm open() với chế độ “a”, sau đó sử dụng hàm write() để ghi chuỗi ký tự từ chương trình Python vào cuối của File.

# Mo File voi che do "a" de ghi du lieu vao cuoi file
f = open("D:\laptrinhtudau.txt", "a")

# Khai bao chuoi ky tu can ghi vao cuoi File
data = "Toi 20 tuoi!"

# Ghi data vao cuoi file
f.write(data)

# Dong File
f.close()

# Mo File voi che do "r"
f = open("D:\laptrinhtudau.txt", "r")

# Doc File sau khi ghi du lieu vao cuoi File
print(f.read())

Kết quả:

Xin chao, toi la laptrinhtudau.com!Toi 20 tuoi!

Sau khi thực thi chương trình trên, ta sẽ mở File laptrinhtudau.txt tại thư mục “D:\laptrinhtudau.txt” ta sẽ thấy được nội dung “Toi 20 tuoi!” đã được đặt vào cuối File như sau:

1.2 Ghi List vào cuối File trong Python

Một List cũng có thể được ghi vào cuối của File. Trong Python, để ghi một List vào cuối File ta sẽ cần sử dụng đến hàm writelines() – hàm này được sử dụng để ghi một danh sách các dòng vào file.

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm open() để mở một File văn bản có phần mở rộng .txt và sử dụng hàm writelines() để ghi  một List có trong chương trình vào File.

File văn bản này sẽ có tên là yeulaptrinh.txt và đường dẫn là “D:\yeulaptrinh.txt” trong File này sẽ có nội dung như bên dưới:

Chương trình dưới đây, ghi một List vào trong File, sử dụng hàm open() với chế độ “a”, sau đó sử dụng hàm writelines() để ghi một List ở trong chương trình Python vào cuối của File.

# Mo File voi che do "a" de ghi du lieu vao cuoi file
f = open("D:\yeulaptrinh.txt", "a")

# Khai bao List can ghi vao cuoi File
data = ["Python", "C++", "Java"]

# Ghi data vao cuoi file
f.writelines(data)

# Dong File
f.close()

# Mo File voi che do "r"
f = open("D:\yeulaptrinh.txt", "r")

# Doc File sau khi ghi du lieu vao cuoi File
print(f.read())

Kết quả:

Xin chao
toi la Nam
nam nay toi 20 tuoi
toi yeu lap trinh!
PythonC++Java

Sau khi thực thi chương trình trên, ta sẽ mở File yeulaptrinh.txt tại thư mục “D:\yeulaptrinh.txt” ta sẽ thấy được nội dung “PythonC++Java” đã được đặt vào cuối File như sau:

2. Ghi đè vào File trong Python

2.1 Ghi đè chuỗi vào File trong Python

Ghi đè chuỗi vào một File là việc sử dụng hàm open() với chế độ “w” – chế độ này sẽ thay thế toàn bộ nội dung cũ có trong File bằng nội dung mới được ghi đè vào trong File.

Ví dụ đơn giản dưới đây, sử dụng hàm open() để mở một File văn bản có phần mở rộng .txt và sử dụng hàm wirte() để ghi đè chuỗi ký tự có trong chương trình vào File.

File văn bản này sẽ có tên là laptrinhtudau.txt và đường dẫn là “D:\laptrinhtudau.txt” trong File này sẽ có nội dung như bên dưới:

Dưới đây là chương trình ghi đè một chuỗi vào trong File, sử dụng hàm open() với chế độ “w”, sau đó sử dụng hàm write() để ghi đè chuỗi ký tự từ chương trình Python vào trong File.

# Mo File voi che do "w" de ghi du lieu vao file
f = open("D:\laptrinhtudau.txt", "w")

# Khai bao chuoi ky tu can ghi de vao File
data = "Toi 20 tuoi!"

# Ghi data vao file
f.write(data)

# Dong File
f.close()

# Mo File voi che do "r"
f = open("D:\laptrinhtudau.txt", "r")
# Doc File sau khi ghi de du lieu 
print(f.read())

Kết quả:

Toi 20 tuoi!

Sau khi thực thi chương trình trên, ta sẽ mở File laptrinhtudau.txt tại thư mục “D:\laptrinhtudau.txt” ta sẽ chỉ thấy nội dung “Toi 20 tuoi!” ở trong File.

2.2 Ghi đè List vào File trong Python

Tương tự như việc ghi đè một chuỗi vào trong File, chúng ta cũng có thể thực hiện việc ghi đè một List vào trong File. Việc ghi đè một List vào trong File sẽ loại bỏ toàn bộ nội dung cũ trong File và thay vào đó là nội dung các phần tử của List sẽ được thêm vào trong File. Ghi đè List vào một File cũng thực hiện bằng cách sử dụng hàm open() với chế độ “w”.

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm open() để mở một File văn bản có phần mở rộng .txt và sử dụng hàm writelines() để ghi đè một List có trong chương trình vào File.

File văn bản này sẽ có tên là yeulaptrinh.txt và đường dẫn là “D:\yeulaptrinh.txt” trong File này sẽ có nội dung như bên dưới:

Chương trình dưới đây, ghi đè một List vào trong File, sử dụng hàm open() với chế độ “w”, sau đó sử dụng hàm writelines() để ghi đè một List ở trong chương trình Python vào File.

# Mo File voi che do "w" de ghi du lieu vao file
f = open("D:\yeulaptrinh.txt", "w")

# Khai bao List can ghi de vao File
data = ["Python", "C++", "Java"]

# Ghi data file
f.writelines(data)

# Dong File
f.close()

# Mo File voi che do "r"
f = open("D:\yeulaptrinh.txt", "r")

# Doc File sau khi de du lieu
print(f.read())

Kết quả:

PythonC++Java

Sau khi thực thi chương trình trên, ta sẽ mở File yeulaptrinh.txt tại thư mục “D:\yeulaptrinh.txt” ta sẽ chỉ thấy nội  “PythonC++Java” ở trong File.

3. Tạo một File mới trong Python

Trong Python, hỗ trợ chúng ta tạo ra một tệp tin mới thông qua các chế độ mở File trong hàm open(). Để thực hiện tạo một tệp mới bằng Python, hãy sử dụng hàm open() với một trong các chế độ mở File sau:

  • “x”– Tạo mới một tệp tin – Sẽ gây ra lôi lỗi nếu tệp cần tạo đã tồn tại.
  • “a” – ghi dữ lệu vào cuối tệp tin – sẽ tạo một tệp nếu tệp được chỉ định không tồn tại
  • “w” – ghi đè dữ liệu vào tệp tin – sẽ tạo một tệp nếu tệp được chỉ định không tồn tại

Vi dụ tạo một tệp, có tên iloveyou.txt trong thư mục “D:\iloveyou.txt” bằng chế độ “x” trong hàm open() như sau:

# Tao File voi che do "x"
f = open("D:\iloveyou.txt", "x")
print("Tao tep tin thanh cong!")

Kết quả:

Tao tep tin thanh cong!

Khi chương trình trên được thực thi, chúng ta sẽ truy cập vào thư mục “D:\iloveyou.txt” và thấy một File mới được tạo ra.

Tương tự việc tạo File bằng chế độ “x” ta cũng có thể tạo File với chế độ “w” – chế độ này sẽ thực hiện Tạo một tệp mới nếu nó không tồn tại

# Tao File neu File khong ton tai
f = open("D:\iloveyou.txt", "w")