Kiểu dữ liệu số là kiểu dữ liệu thường xuyên được sử dụng trong quá trình lập trình với Python. Có ba kiểu số trong ngôn ngữ lập trình Python đó là:

  • int
  • float
  • complex

Các kiểu dữ liệu trên được sử dụng khi ta khai báo một biến trong Python và gán giá trị cho chúng. Để kiểm tra một biến thuộc kiểu dữ liệu nào trong 3 kiểu trên, ta sẽ sử dụng hàm type()

1. Kiểu dữ liệu int trong Python

Kiểu dữ liệu int là một số nguyên, số này có thể là một số âm hoặc một số dương với độ dài không có giới hạn. 

Ví dụ khai báo 3 biến: x, y, z mang kiểu dữ liệu có giá trị là int như sau:
#Khai bao x,y,z va gan gia tri nguyen
x = 10
y = -15
z = 20

#Hien thi gia tri 3 bien x,y,z
print(x)
print(y)
print(z)

Kết quả:

10
-15
20

Để kiểm tra rằng các biến: x,y,z ở trên có thật sự mang kiểu int hay không ta sẽ sử dụng hàm type() như sau:

#Khai bao x,y,z va gan gia tri nguyen
x = 10
y = -15
z = 20

#Kiem tra kieu du lieu cua 3 bien x,y,z
print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

Kết quả:

<class ‘int’>
<class ‘int’>
<class ‘int’>

2. Kiểu dữ liệu float trong Python

Kiểu dữ liệu float là một số thực hoặc “số dấu phẩy động” số này có thể dương hoặc âm, chứa một hoặc nhiều số thập phân.

Ví dụ khai báo 3 biến: x, y, z mang kiểu dữ liệu có giá trị là float như sau:

#Khai bao x,y,z va gan gia tri thuc
x = 10.5
y = -15.358
z = 20.22

#Hien thi gia tri 3 bien x,y,z
print(x)
print(y)
print(z)

Kết quả:

10.5
-15.358
20.22

Để kiểm tra rằng các biến: x,y,z ở trên có thật sự mang kiểu float hay không ta sẽ sử dụng hàm type() như sau:

#Khai bao x,y,z va gan gia tri thuc
x = 10.5
y = -15.358
z = 20.22

#Kiem tra kieu du lieu cua 3 bien x,y,z
print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

Kết quả:

<class ‘float’>
<class ‘float’>
<class ‘float’>

3. Kiểu dữ liệu complex trong Python

Kiểu dữ liệu complex là một số phức được viết với ký tự “j” là phần ảo của số phức.

Ví dụ khai báo 3 biến: x, y, z mang kiểu dữ liệu có giá trị là complex như sau:

#Khai bao x,y,z va gan gia tri so phuc
x = 5 + 2j
y = -3j
z = 1 - 2j

#Hien thi gia tri 3 bien x,y,z
print(x)
print(y)
print(z)

Kết quả:

(5+2j)
(-0-3j)
(1-2j)

Để kiểm tra rằng các biến: x,y,z ở trên có thật sự mang kiểu complex hay không ta sẽ sử dụng hàm type() như sau:

#Khai bao x,y,z va gan gia tri so phuc
x = 5 + 2j
y = -3j
z = 1 - 2j

#Kiem tra kieu du lieu cua 3 bien x,y,z
print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

Kết quả:

<class ‘complex’>
<class ‘complex’>
<class ‘complex’>

4. Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong Python

Việc chuyển đổi kiểu dữ liệu từ loại này sang loại khác để tiện lợi hơn trong việc tính toán, hoặc phù hợp với một dữ liệu được phép sử dụng trong chương trình Python.

Ta có thể hoàn toàn chuyển các kiểu dữ liệu từ int sang float hoặc chuyển sang complex thông qua các hàm int(), float()complex()

Ví dụ dưới đây, khai báo 3 biến: a,b,c ban đầu 3 biến này có các kiểu dữ liệu lần lượt là: int, float, complex sau đó thực hiện chuyển đổi sang các kiểu dữ liệu khác như sau:

x = 2    # int
y = 3.8  # float
z = 2j   # complex

#Chuyen tu kieu int sang float
a = float(x)

#Chuyen tu kieu float sang int
b = int(y)

#Chuyen tu kieu int sang complex
c = complex(x)

#Hien thi ket qua sau khi chuyen doi
print(a)
print(b)
print(c)

#Kiem tra kieu du lieu sau khi chuyen doi
print(type(a))
print(type(b))
print(type(c))

Kết quả:

2.0
3
(2+0j)

<class ‘float’>
<class ‘int’>
<class ‘complex’>