1. Duyệt Tuple bằng vòng lặp for trong Python

Cũng giống như kiểu List, việc duyệt qua các phần tử trong Tuple thường được sử dụng để lấy ra từng phần tử có trong Tuple nhằm phục vụ cho các thao tác chỉnh sửa, cập nhật, hiển thị…

Python cho phép bạn có thể duyệt các phần tử trong một Tuple bằng cách sử dụng một vòng lặp for như sau:

# Khai bao tuple gom 5 phan tu
tupleA = ("oto", "xe may", "may bay", "tau dien", "xe dap")

# Coi x la cac phan tu co trong tupleA
for x in tupleA:
  # Hien thi gia tri x
  print(x)

Kết quả:

oto
xe may
may bay
tau dien
xe dap

Bạn cũng có thể lặp qua các phần tử trong Tuple thông qua các chỉ số như: 0, 1, 2 …Bằng cách sử dụng các hàm range()len() để tạo một vòng lặp có thể lặp lại qua các phần tử trong Tuple như sau:

# Khai bao tuple gom 5 phan tu
tupleA = ("oto", "xe may", "may bay", "tau dien", "xe dap")

# Tao vong lap i chay tu 0 den het chi muc cua tupleA
for i in range(len(tupleA)):
  # Hien thi phan tu tupleA[0], tupleA[1], tupleA[2]... tupleA[4]
  print(tupleA[i])

Kết quả:

oto
xe may
may bay
tau dien
xe dap

2. Duyệt Tuple bằng vòng lặp while trong Python

Bạn có thể lặp qua các phần tử trong Tuple bằng cách sử dụng một vòng lặp while.

Sử dụng hàm len() để xác định độ dài của Tuple , sau đó thực hiện lặp bắt đầu từ 0 và lặp lại đến hết các chỉ mục của phần tử có trong Tuple. Sau mỗi lần lặp, hãy tăng chỉ mục lên 1 đơn vị để lặp đến phần tử tiếp theo có trong Tuple

# Khai bao tuple gom 5 phan tu
tupleA = ("oto", "xe may", "may bay", "tau dien", "xe dap")

# Khai bao bien chi muc bat dau
i = 0

# Lap khi i van nho hon do dai cua tupleA
while i < len(tupleA):
  # Hien thi cac phan tu tupleA[0], tupleA[1], tupleA[2]... tupleA[i]
  print(tupleA[i])
  # Tang i them mot don vi de chuyen den chi muc phan tu tiep theo 
  i = i + 1

Kết quả:

oto
xe may
may bay
tau dien
xe dap