1. Truy cập phần tử của Dict trong Python

Kiểu Dict trong Python, sẽ lưu trữ các phần tử bên trong theo dạng key : value và để lấy ra một phần tử có trong Dict ta cần truy cập vào key có giá trị cần lấy.

Ví dụ dưới đây lấy ra phần tử đầu tiên trong Dict , bằng cách truy cập vào key đầu tiên trong Dict như sau:

# Khai bao dict gom 5 phan tu co kieu du lieu khac nhau
dictA = {
 "ho ten": "Nguyen Van A",
 "doc than" : True,
 "que quan": "Ha Noi",
 "nam sinh": 2002,
 "yeu thich": ['xanh', 'do', 'vang']
}

# Lay ra gia tri phan tu dau tien trong dict theo key "ho ten"
print(dictA["ho ten"])

Ngoài ra còn có một phương thức được gọi là get() sẽ giúp bạn thực hiện việc lấy ra một phần tử trong Dict và cho kết quả tương tự:

# Khai bao dict gom 5 phan tu co kieu du lieu khac nhau
dictA = {
 "ho ten": "Nguyen Van A",
 "doc than" : True,
 "que quan": "Ha Noi",
 "nam sinh": 2002,
 "yeu thich": ['xanh', 'do', 'vang']
}

# Lay ra gia tri trong dict co key "ho ten" bang phuong thuc get()
hoten = dictA.get("ho ten")

# Hien thi gia tri 
print(hoten)

Kết quả:

Nguyen Van A

Trong trường hợp ngược lại, ta cần lấy ra tất cả các giá trị key trong một Dict, khi đó phương thức cần sử dụng để làm điều này sẽ là phương thức keys() như sau:

# Khai bao dict gom 5 phan tu co kieu du lieu khac nhau
dictA = {
 "ho ten": "Nguyen Van A",
 "doc than" : True,
 "que quan": "Ha Noi",
 "nam sinh": 2002,
 "yeu thich": ['xanh', 'do', 'vang']
}

# Lay ra gia tri cac key trong dict bang phuong thuc keys()
getKeys = dictA.keys()

# Hien thi gia tri 
print(getKeys)

Kết quả:

dict_keys([‘ho ten’, ‘doc than’, ‘que quan’, ‘nam sinh’, ‘yeu thich’])

Nếu cần lấy ra tất cả giá trị của các key có trong Dict. Khi đó ta sẽ sử dụng phương thức values() để lấy ra tất cả giá trị có trong tất cả các key trong Dict như sau:

# Khai bao dict gom 5 phan tu co kieu du lieu khac nhau
dictA = {
 "ho ten": "Nguyen Van A",
 "doc than" : True,
 "que quan": "Ha Noi",
 "nam sinh": 2002,
 "yeu thich": ['xanh', 'do', 'vang']
}

# Lay tat ca gia tri theo key trong dict bang phuong thuc values()
getValues = dictA.values()

# Hien thi gia tri 
print(getValues)

Kết quả:

dict_values([‘Nguyen Van A’, True, ‘Ha Noi’, 2002, [‘xanh’, ‘do’, ‘vang’]])

2. Kiểm tra phần tử có thuộc Dict trong Python

Để kiểm tra rằng một key được chỉ định có xuất hiện trong một Dict cần kiểm tra hay không, khi đó ta hãy sử dụng từ khóa có sẵn “in” trong Python.

Ví dụ dưới đây, sử dụng từ khóa “in” để kiểm tra key có giá trị “ho ten” có tồn tại trong Dict hay không như sau:

# Khai bao dict gom 5 phan tu co kieu du lieu khac nhau
dictA = {
 "ho ten": "Nguyen Van A",
 "doc than" : True,
 "que quan": "Ha Noi",
 "nam sinh": 2002,
 "yeu thich": ['xanh', 'do', 'vang']
}

# Neu key "ho ten" thuoc dict 
if "ho ten" in dictA:
 print("Key thuoc dict")
 # Lay ra gia tri theo key "ho ten"
 print(dictA['ho ten'])

Kết quả:

Key thuoc dict
Nguyen Van A

Trong trường hợp cần kiểm tra một keyKHÔNG thuộc trong một Dict hay không, ta cần sử dụng từ khóa “not in” như sau:

# Khai bao dict gom 5 phan tu co kieu du lieu khac nhau
dictA = {
 "ho ten": "Nguyen Van A",
 "doc than" : True,
 "que quan": "Ha Noi",
 "nam sinh": 2002,
 "yeu thich": ['xanh', 'do', 'vang']
}

# Neu key "gioi tinh" khong thuoc dict 
if "gioi tinh" not in dictA:
  print("Key khong thuoc dict")

Kết quả:

Key khong thuoc dict

3. Thay đổi và thêm phần tử vào Dict trong Python

3.1 Thay đổi phần tử thuộc Dict trong Python

Để thay đổi (hay cập nhật) giá trị cho một phần tử trong Dict ta cần phải có key của phần tử đó, sau đó ta có thể sử dụng toán tử gán bằng “=” để gán phần tử đó cho một giá trị cụ thể.

Ví dụ thay đổi giá trị của phần tử có key “ho ten” thành giá trị “Nguyen Van B” trong Dict như sau:

# Khai bao dict gom 5 phan tu co kieu du lieu khac nhau
dictA = {
 "ho ten": "Nguyen Van A",
 "doc than" : True,
 "que quan": "Ha Noi",
 "nam sinh": 2002,
 "yeu thich": ['xanh', 'do', 'vang']
}

# Hien thi gia tri key "ho ten" ban dau
print("Gia tri ban dau dictA['ho ten']: {0}".format(dictA['ho ten']))

# Gan gia tri key "ho ten" bang gia tri "Nguyen Van B"
dictA['ho ten'] = "Nguyen Van B"

# Hien thi gia tri key "ho ten" sau khi thay doi
print("Gia tri thay doi dictA['ho ten']: {0}".format(dictA['ho ten']))

Hoặc ta cũng có thể sử dụng phương thức update() để thay đổi giá trị phần tử trong Dict. Ví dụ dưới đây, thay đổi giá trị phần tử có key“ho ten” thành giá trị “Nguyen Van B” trong Dict, sử dụng phương thức update() như sau:

# Khai bao dict gom 5 phan tu co kieu du lieu khac nhau
dictA = {
 "ho ten": "Nguyen Van A",
 "doc than" : True,
 "que quan": "Ha Noi",
 "nam sinh": 2002,
 "yeu thich": ['xanh', 'do', 'vang']
}

# Hien thi gia tri key "ho ten" ban dau
print("Gia tri ban dau dictA['ho ten']: {0}".format(dictA['ho ten']))

# Cap nhat gia tri key "ho ten" bang gia tri "Nguyen Van B" bang phuong thuc update()
dictA.update({"ho ten":"Nguyen Van B"})

# Hien thi gia tri key "ho ten" sau khi thay doi
print("Gia tri thay doi dictA['ho ten']: {0}".format(dictA['ho ten']))

Kết quả:

Gia tri ban dau dictA[‘ho ten’]: Nguyen Van A
Gia tri thay doi dictA[‘ho ten’]: Nguyen Van B

3.2 Thêm phần tử vào Dict trong Python

Việc thêm một phần tử vào Dict được thực hiện đơn giản bằng cách khai báo một key và gán giá trị cho key đó thông qua toán tử gán “=” như sau:

# Khai bao dict gom 5 phan tu co kieu du lieu khac nhau
dictA = {
 "ho ten": "Nguyen Van A",
 "doc than" : True,
 "que quan": "Ha Noi",
 "nam sinh": 2002,
 "yeu thich": ['xanh', 'do', 'vang']
}

# Dict ban dau
print("Dict ban dau")
print(dictA)

# Them phan tu theo key : value vao dictA
dictA["gioi tinh"] = "nam"

# Dict sau khi them phan tu
print("Dict sau khi them phan tu")
print(dictA)

Phương thức có sẵn update() cũng có thể được sử dụng để thêm phần tử mới vào trong Dict theo giá trị key như sau:

# Khai bao dict gom 5 phan tu co kieu du lieu khac nhau
dictA = {
 "ho ten": "Nguyen Van A",
 "doc than" : True,
 "que quan": "Ha Noi",
 "nam sinh": 2002,
 "yeu thich": ['xanh', 'do', 'vang']
}

# Dict ban dau
print("Dict ban dau")
print(dictA)

# Them phan tu bang phuong thuc update()
dictA.update({"gioi tinh": "nam"})

# Dict sau khi them phan tu
print("Dict sau khi them phan tu")
print(dictA)

Kết quả:

Dict ban dau
{‘ho ten’: ‘Nguyen Van A’, ‘doc than’: True, ‘que quan’: ‘Ha Noi’, ‘nam sinh’: 2002, ‘yeu thich’: [‘xanh’, ‘do’, ‘vang’]}
Dict sau khi them phan tu
{‘ho ten’: ‘Nguyen Van A’, ‘doc than’: True, ‘que quan’: ‘Ha Noi’, ‘nam sinh’: 2002, ‘yeu thich’: [‘xanh’, ‘do’, ‘vang’], ‘gioi tinh’: ‘nam’}

4. Xóa phần tử thuộc Dict trong Python

Python cung cấp khá nhiều phương thức để thực hiện việc loại bỏ đi phần tử trong Dict. Các phương thức đó là:

 • pop() – xóa phần tử theo key trong Dict
 • popitem() – xóa phần tử có key cuối cùng trong Dict
 • clear() – xóa tất cả phần tử trong Dict

Ví dụ dưới đây sử dụng phương thức pop() để xóa đi phần tử trong Dict có key “ho ten” trong Dict như sau:

# Khai bao dict gom 5 phan tu co kieu du lieu khac nhau
dictA = {
 "ho ten": "Nguyen Van A",
 "doc than" : True,
 "que quan": "Ha Noi",
 "nam sinh": 2002,
 "yeu thich": ['xanh', 'do', 'vang']
}
# Dict ban dau
print("Dict ban dau")
print(dictA)

# Xoa phan tu co key la "ho ten" bang phuong thuc pop()
dictA.pop("ho ten")

# Dict sau khi xoa phan tu
print("Dict sau khi xoa phan tu")
print(dictA)

Kết quả:

Dict ban dau
{‘ho ten’: ‘Nguyen Van A’, ‘doc than’: True, ‘que quan’: ‘Ha Noi’, ‘nam sinh’: 2002, ‘yeu thich’: [‘xanh’, ‘do’, ‘vang’]}
Dict sau khi xoa phan tu
{‘doc than’: True, ‘que quan’: ‘Ha Noi’, ‘nam sinh’: 2002, ‘yeu thich’: [‘xanh’, ‘do’, ‘vang’]}

Ví dụ tiếp theo, sử dụng phương thức popitem() để xóa đi key cuối cùng (phần tử cuối cùng) trong Dict như sau:

# Khai bao dict gom 5 phan tu co kieu du lieu khac nhau
dictA = {
 "ho ten": "Nguyen Van A",
 "doc than" : True,
 "que quan": "Ha Noi",
 "nam sinh": 2002,
 "yeu thich": ['xanh', 'do', 'vang']
}
# Dict ban dau
print("Dict ban dau")
print(dictA)

# Xoa phan tu co key cuoi cung trong dict
dictA.popitem()

# Dict sau khi xoa phan tu
print("Dict sau khi xoa phan tu")
print(dictA)

Kết quả:

Dict ban dau
{‘ho ten’: ‘Nguyen Van A’, ‘doc than’: True, ‘que quan’: ‘Ha Noi’, ‘nam sinh’: 2002, ‘yeu thich’: [‘xanh’, ‘do’, ‘vang’]}
Dict sau khi xoa phan tu
{‘ho ten’: ‘Nguyen Van A’, ‘doc than’: True, ‘que quan’: ‘Ha Noi’, ‘nam sinh’: 2002}

Ví dụ cuối cùng, sử dụng phương thức clear() để xóa bỏ toàn bộ các phần tử có trong Dict như sau:

# Khai bao dict gom 5 phan tu co kieu du lieu khac nhau
dictA = {
 "ho ten": "Nguyen Van A",
 "doc than" : True,
 "que quan": "Ha Noi",
 "nam sinh": 2002,
 "yeu thich": ['xanh', 'do', 'vang']
}
# Dict ban dau
print("Dict ban dau")
print(dictA)

# Xoa tat ca phan tu co trong dict bang phuong thuc clear()
dictA.clear()

# Dict sau khi xoa phan tu
print("Dict sau khi xoa phan tu")
print(dictA)

Kết quả:

Dict ban dau
{‘ho ten’: ‘Nguyen Van A’, ‘doc than’: True, ‘que quan’: ‘Ha Noi’, ‘nam sinh’: 2002, ‘yeu thich’: [‘xanh’, ‘do’, ‘vang’]}
Dict sau khi xoa phan tu
{}