1. Cắt một đoạn chuỗi trong Python

Cắt một đoạn chuỗi trong một chuỗi gốc là việc chọn ra và trả về một loạt các ký tự bằng cách sử dụng cú pháp cắt. Để cắt một đoạn chuỗi trong Python, chúng ta phải chỉ định được vị trí bắt đầu cắt và vị trí kết thúc. Hai vị trí này được phân cách bằng dấu hai chấm.

Ví dụ chuỗi gốc ban đầu là: “Xin chao” để cắt từ vị trí ký tự 2 đến vị trí ký tự 7 sẽ sử dụng câu lệnh sau:

# Tao bien va gan gia tri chuoi
b = "Xin chao"

# Hien thi ket qua cat tu vi tri 2 den vi tri 7
print(b[2:7])

Kết quả:

n cha

Chú ý: Vị trí ký tự bắt đầu cắt sẽ được lấy vào kết quả, tuy nhiên vị trí của ký tự kết thúc lại không được thêm vào kết quả.

2. Cắt chuỗi từ vị trí đầu tiên trong Python

Có hai cách để cắt ra một chuỗi có vị trí đầu tiên của chuỗi gốc đó là:

  • Bằng cách loại bỏ chỉ mục bắt đầu, phạm vi cắt sẽ tự động bắt đầu ở ký tự đầu tiên
  • Đặt chỉ mục bắt đầu bằng 0 thì việc cắt chuỗi cũng bắt đầu từ ký tự đầu tiên

Ví dụ chuỗi gốc ban đầu là: “Xin chao” để cắt từ vị trí ký tự đầu tiên đến vị trí ký tự 7 sẽ sử dụng câu lệnh sau:

# Tao bien va gan gia tri chuoi
b = "Xin chao"

# Hien thi ket qua cat tu vi tri dau tien den vi tri 7
print(b[:7])

Hoặc có thể sử dụng:

# Tao bien va gan gia tri chuoi
b = "Xin chao"

# Hien thi ket qua cat tu vi tri dau tien den vi tri 7
print(b[0:7])

Kết quả:

Xin cha

3. Cắt chuỗi đến vị trí cuối cùng trong Python

Ngược lại với cắt từ vị trí đầu tiên của chuỗi, chúng ta cũng có thể cắt đến vị trí cuối cùng của chuỗi. Để cắt đến vị trí cuối cùng trong chuỗi ta chỉ cần loại bỏ chỉ mục cuối, phạm vi cắt sẽ đi đến cuối.

Ví dụ chuỗi gốc ban đầu là: “Xin chao” để cắt từ vị trí ký tự 2 đến vị trí ký tự cuối cùng sẽ sử dụng câu lệnh sau:

# Tao bien va gan gia tri chuoi
b = "Xin chao"

# Hien thi ket qua cat tu vi tri 2 den vi tri cuoi cung
print(b[2:])

Kết quả:

n chao