Python có một tập hợp các phương thức tích hợp sẵn mà bạn có thể sử dụng trên các chuỗi. Trong bài này, các phương thức xử lý chuỗi trong Python được đề cập đến là:

  • upper()
  • lower()
  • strip()
  • replace()
  • split()

1. Phương thức upper()

Phương thức upper() được sử dụng để viết hoa toàn bộ chuỗi.

Ví dụ sử dụng phương thức upper() để viết hoa toàn bộ chuỗi: “xin chao” như sau:

# Khai bao bien va gan gia tri
a = "xin chao"

# Viet HOA cac ky tu va hien thi
print(a.upper())

Kết quả:

XIN CHAO

2. Phương thức lower()

Phương thức lower() được sử dụng để viết thường toàn bộ chuỗi.

Ví dụ sử dụng phương thức lower() để viết thường toàn bộ chuỗi: “Xin Chao” như sau:

# Khai bao bien va gan gia tri
a = "Xin Chao"

# Viet thuong cac ky tu va hien thi
print(a.lower())

Kết quả:

xin chao

3. Phương thức strip()

Phương thức strip() được sử dụng để loại bỏ những khoảng trắng có trong đầu hoặc cuối chuỗi.

Ví dụ sử dụng phương thức strip() để loại bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi: ” Xin Chao “ như sau:

# Khai bao bien va gan gia tri
a = " Xin Chao "

# Loai bo khoang trang o dau va cuoi chuoi
print(a.strip())

Kết quả:

Xin Chao

4. Phương thức replace()

Phương thức replace() được sử dụng để thay thế một chuỗi bằng một chuỗi khác, phương thức này cũng có thể thay thế một ký tự thành ký tự khác:

Ví dụ sử dụng phương thức replace() thay thế chuỗi “Chao” trong chuỗi gốc: “Xin Chao” bằng chuỗi mới là: “Loi”  như sau:

# Khai bao bien va gan gia tri
a = "Xin Chao"

# Thay the chuoi "Chao" bang chuoi "Loi"
print(a.replace("Chao", "Loi"))

Kết quả:

Xin Loi

Ví dụ tiếp theo sử dụng phương thức replace() để thay thế ký tự như sau:

# Khai bao bien va gan gia tri
a = " Xin Chao "

# Thay the ky tu "X" bang "S"
print(a.replace("X", "S"))

Kết quả:

Sin Chao

5. Phương thức split()

Phương thức split() được sử dụng để cắt ra một chuỗi dựa trên một ký tự phân tách được chỉ định.

Ví dụ sử dụng phương thức split() để cắt ra các chuỗi con trong một chuỗi gốc: “Xin, Chao” việc cắt chuỗi dựa vào ký tự phân tách là dấu phẩy “,” như sau:

# Khai bao bien va gan gia tri
a = "Xin, Chao"

# Cat chuoi dua vao dau phay ","
print(a.split(","))

Kết quả:

[‘Xin’, ‘ Chao’]

Chú ý: Kết quả trả về sẽ mang kiểu list với các phần tử là các chuỗi được cắt ra.