1. Câu lệnh Break trong Python

Câu lệnh break trong Python là câu lệnh được sử dụng để kết thúc sớm một vòng lặp hiện tại – việc kết thúc này sẽ được thực thi ngay cả khi vòng lặp vẫn đang thỏa mãn điều kiện lặp.

Câu lệnh break sẽ kết thúc vòng lặp hiện tại và truyền điều khiển tới cuối vòng lặp. Câu lệnh break thường được sử dụng trong vòng lặp while và vòng lặp for. Nếu sử dụng câu lệnh break trong vòng lặp lồng nhau thì câu lệnh nên được thực thi ở vòng lặp bên trong.

Ví dụ dưới đây, sử dụng câu lệnh break để bỏ qua điều kiện lặp 100 lần và kết thúc sớm vòng lặp ở lần lặp thứ trong vòng lặp while như sau:

# Khai bao bien i 
i = 1
# Trong khi i van nho hon hoac bang 100 
while i <= 100:
  # Hien thi ra gia tri bien i
  print(i)
  # Neu i bang 5
  if (i == 5):
    # Ket thuc vong lap bang break
    break
  # Tang bien i them 1 don vi sau moi lan lap
  i += 1

Tương tự, ta cũng có thể sử dụng câu lệnh break cho vòng lặp for như sau:

# Khai bao vong lap voi dieu kien trong khoang 1 den 101
for i in range(1,101):
  # Hien thi gia tri i
  print(i) 
  # Neu i bang 5
  if (i == 5):
    # Ket thuc vong lap bang break
    break

Kết quả:

1
2
3
4
5

Giải thích: Mặc dù điều kiện lặp ở hai chương trình trên chưa thỏa mãn đên 100, tuy nhiên khi điều kiện i = 5 là True chương trình sẽ thực thi câu lệnh break và làm cho vòng lặp sẽ buộc phải dừng lại.

2. Câu lệnh Continue trong Python

Câu lệnh continue trong Python là câu lệnh được sử dụng để trả về điều khiển tới phần ban đầu của vòng lặp – việc điểu khiển tới phần ban đầu của vòng lặp sẽ làm bỏ qua lần lặp hiện tại và bắt buộc lần lặp tiếp theo của vòng lặp diễn ra.

Câu lệnh continue thường được sử dụng trong vòng lặp while và vòng lặp for. Nếu sử dụng câu lệnh continue trong vòng lặp lồng nhau thì câu lệnh nên được thực thi ở vòng lặp bên trong.

Ví dụ dưới đây, sử dụng câu lệnh continue để bỏ qua lần lặp thứ 3 và chuyển đến lần lặp tiếp theo trong vòng lặp for như sau:

# Khai bao vong lap voi dieu kien trong khoang 1 den 6
for i in range(1,6):
  # Neu i bang 3
  if (i == 3):
    # Bo qua lan lap nay bang cau lenh continue
    continue
  # Hien thi gia tri i
  print(i) 

Sử dụng câu lệnh continue tương tự với vòng lặp while như sau:

# Khai bao bien i 
i = 0

# Trong khi i van nho hon 5          
while i < 5:
  # Tang bien i them 1 don vi sau moi lan lap
  i += 1   
  # Neu i bang 3     
  if i == 3:
    # Bo qua lan lap nay bang cau lenh continue
    continue
  # Hien thi gia tri i
  print(i)

Kết quả:

1
2
4
5

Giải thích: Khi vòng lặp chạy đến lần lặp thứ 3 sẽ thỏa mãn điều kiện i = 3 và câu lệnh continue bên trong được thực thi buộc vòng lặp phải chuyển đến lần lặp tiếp theo. Vì vậy ở lần lặp thứ 3 câu lệnh print(i) không được thực thi. Nên kết quả chỉ xuất hiện: 1,2,4,5

3. Câu lệnh Pass trong Python

Câu lệnh pass trong Python là câu lệnh được sử dụng khi chương trình cần một hoạt động null và KHÔNG cần có hoạt động gì xảy ra khi chương trình được thực thi.

Câu lệnh pass cũng được dùng để bỏ qua một số giá trị không cần thiết khi sử dụng trong vòng lặp for hoặc vòng lặp while.

Ví dụ dưới đây, sử dụng câu lệnh pass để bỏ qua các giá trị là số chẵn trong vòng lặp for như sau:

# Khai bao vong lap voi dieu kien trong khoang 1 den 11
for i in range(1,11):
  # Neu i la so chan
  if(i % 2 == 0):
    # Bo qua lan lap bang cau lenh pass
    pass
  else: # Nguoc lai, i khong la so chan
    # Hien thi gia tri i
    print(i)

Kết quả:

1
3
5
7
9