Trong các ngôn ngữ lập trình như C, C++, Java… mang được hiểu là việc lưu trữ các giá trị có cùng kiểu dữ liệu với nhau và sắp các phần tử trong mảng theo các vị trí ô nhớ liền kề. Trong Python khái niệm mảng không tồn tại, tuy nhiên ta có thể sử dụng List như một mảng, hoặc có thể sử dụng mô-đun array để tạo mảng trong Python.

1. Sử dụng List như mảng trong Python

Khi sử dụng List trong Python và coi List như một mảng thì các phần tử có trong List sẽ được coi là các phần tử trong mảng. Bạn có thể thao tác với list giống như mảng nhưng không thể ép kiểu phần tử được lưu trữ trong list.

Ví dụ tạo một List trong Python và coi List như một mảng:

# Khai bao list gom 3 phan tu
listA = ["oto", "xe may", "may bay"]

# Hien thi cac phan tu trong list
print(listA)

Kết quả:

[‘oto’, ‘xe may’, ‘may bay’]

Các thao tác đơn giản với List:

Để truy cập vào phần tử trong List. Ta cần truy cập theo chỉ số của các phần tử. Với phần tử đầu tiên chỉ số sẽ là 0, phần tử thứ hai chỉ số là 1, phần tử thứ ba chỉ số là 2….phần tử thứ n chỉ số là n – 1.

listA[0] # Lay ra phan tu dau tien trong list

Để thay đổi giá trị của một phần tử trong List, ta cần truy cập đến phần tử đó và sử dụng toán tử gán bằng “=” để thay đổi giá trị mới cho phần tử.

listA[0] = "tau hoa" # Thay doi gia tri phan tu dau tien

Để kiểm tra chiều dài của một List. Ta sẽ cần sử dụng đến hàm len() – chiều dài của List được tính bằng số lượng phần tử có trong List đó.

print(len(listA)) # So luong phan tu co trong list

Để duyệt qua tất cả các phần tử có trong List. Ta cần sử dụng vòng lặp for

for x in listA:
    print(x)

Để thêm phần tử mới vào trong List. Ta cần sử dụng hàm append()

listA.append("tau hoa") # Them phan tu vao cuoi list

Để xoá phần tử trong List. Ta cần sử dụng hàm remove()

listA.remove("xe may") # Xoa phan tu "xe may" trong list

Ngoài ra, python còn cung cấp một số các hàm có sẵn để thao tác với List như:

Phương thức Mô tả
append() Thêm phần tử vào List
clear() Xóa toàn bộ phần tử trong List
copy() Sao chép một List
count() Trả về số phần tử có giá trị được chỉ định
extend() Ghép nối 2 List với nhau
index() Trả về chỉ mục của phần tử đầu tiên trong List với giá trị được chỉ định
insert() Thêm một phần tử tại vị trí được chỉ định
pop() Xóa bỏ phần tử ở vị trí đã chỉ định
remove() Xóa phần tử trong List theo giá trị chỉ định
reverse() Đảo ngược thứ tự của các phần tử trong List
sort() Sắp xếp lại các phần tử trong List

2. Mô-đun Array trong Python

Python cũng cung cấp sẵn cho chúng ta một mô-đun đó là Array. Khi sử dụng mô-đun này ta có thể sử dụng và thao tác với mảng trong Python. Tuy nhiên mảng này chỉ cho phép các giá trị bên trong mang kiểu số.

Để nhập mô-đun array vào chương trình, ta cần sử dụng câu lệnh

import array as arr

Ví dụ dưới đây, sử dụng mô-đun array để khai báo một mảng trong Python với các phần tử thuộc mảng đều mang giá trị kiểu số nguyên interger

import array as arr # Nhap mô-đun array

# Khai bao mang cac so nguyen interger
a = arr.array('i',[3, 5, 7])

# Hien thi mang
print(a)

Kết quả:

array(‘i’, [3, 5, 7])

Trong khi khai báo mảng bằng mô-đun array, ta có thể sử dụng mảng với một số kiểu dữ liệu như sau:

Mã ký tự Kiểu dữ liệu Kích thước
‘b’ int 1
‘B’ int 1
‘u’ Unicode charater 2
‘h’ int 2
‘H’ int 2
‘i’ int 2
‘I’ int 2
‘l’ int 4
‘L’ int 4
‘f’ float 4
‘d’ float 8

Để truy cập các phần tử có trong array, ta cũng truy cập vào chỉ số của phần tử. Chỉ số phần tử bắt đầu từ phần tử đầu tiên chỉ số sẽ là 0, phần tử thứ hai chỉ số là 1, phần tử thứ ba chỉ số là 2….phần tử thứ n chỉ số là n – 1.

import array as arr 
a = arr.array('i', [2, 4, 6, 8]) 

# Lay ra phan tu dau tien trong array
print(a[0])

Để thay đổi giá trị của một phần tử trong array, ta cần truy cập đến phần tử đó và sử dụng toán tử gán bằng “=” để thay đổi giá trị mới cho phần tử.

import array as arr 
a = arr.array('i', [2, 4, 6, 8]) 

# Thay doi gia tri cua phan tu dau tien trong array
a[0] = 10

Để kiểm tra chiều dài của một array. Ta sẽ cần sử dụng đến hàm len() – chiều dài của array được tính bằng số lượng phần tử có trong array đó.

import array as arr 
a = arr.array('i', [2, 4, 6, 8]) 

# So luong phan tu co trong array
print(len(a))

Để thêm phần tử mới vào trong array. Ta cần sử dụng hàm append()

import array as arr 
a = arr.array('i', [2, 4, 6, 8]) 

# Them phan tu co gia tri 10 vao cuoi array
a.append(10)

Để xoá phần tử trong array. Ta cần sử dụng hàm remove()

import array as arr 
a = arr.array('i', [2, 4, 6, 8]) 

# Xoa phan tu co gia tri 2 trong array
a.remove(2)