Python cũng giống như một số ngôn ngữ phổ biến khác, việc lấy giữ liệu từ người dùng cũng có thể được thực hiện thông qua hàm input(), ngoài ra để đưa ra một giá trị hiển thị cho người dùng cũng có thể thực hiện được thông qua hàm print().

1. Nhập dữ liệu bằng hàm input() trong Python

Hàm input() là một hàm có sẵn trong ngôn ngữ lập trình Python, hàm này cho phép người dùng nhập vào dữ liệu từ bàn phím sau đó chuyển đổi thành một chuỗi và trả về nội dung đã nhập cho một biến.

Python 3.6 sử dụng hàm input() 

Python 2.7 sử dụng hàm raw_input()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm input() để nhập dữ liệu họ tên và gán vào cho biến: fullname sau đó hiển thị dữ liệu vừa nhập ra màn hình như sau:

# Nhap du lieu vao bien
fullname = input("Nhap ho ten: ")

# Hien thi du lieu vua nhap
print("Ho ten vua nhap la: ")
print(fullname)

Kết quả:

Nhap ho ten: Chu Minh Nam
Ho ten vua nhap la:
Chu Minh Nam

Ví dụ tiếp theo, nhập vào 2 số và gán chúng vào 2 biến: a, b sau đó tính tổng hai số đó như sau:

# Nhap du lieu vao bien
a = input("Nhap so a: ")
b = input("Nhap so b: ")

# Chuyen du lieu ve dang so nguyen
a = int(a);
b = int(b);

# Tinh tong a + b va hien thi ket qua
print("Ket qua:")
print(a + b)

Kết quả:

Nhap so a: 5
Nhap so b: 5
Ket qua:
10

Chú ý: Khi nhập dữ liệu số, để thực hiện được việc tính toán ta cần chuyển đổi các dữ liệu nhập vào từ kiểu chuỗi sang kiểu số. Như ở ví dụ trên, chuyển đổi 2 biến nhận dữ liệu đầu vào a, b từ kiểu chuỗi sang kiểu số nguyên!

2. Xuất dữ liệu bằng hàm print() trong Python

Hàm print() trong Python được sử dụng để hiển thị dữ liệu ra màn hình. Các dữ liệu mà hàm print() có thể hiển thị đó là: kiểu số, kiểu chuỗi ký tự, kiểu list, kiểu dict, kiểu object….

Khi xuất dữ liệu bằng hàm print()  ta cũng có thể format thêm một số biến để đưa giá trị của biến đó ra màn hình.

Ví dụ sử dụng hàm print() hiển thị chuỗi và hiển thị số từ các biến ra màn hình như sau:

# Gan chuoi va so vao bien
a = "Laptrinhtudau.com"
b = 22

# Hien thi du lieu bang print
print("Xin chao")
print(a)
print(b)

Kết quả:

Xin chao
Laptrinhtudau.com
22

Ví dụ tiếp theo, sử dụng hàm print() kết hợp hàm format() để định dạng và truyền dữ liệu vào chuỗi cần hiển thị ra màn hình như sau:

# Gan chuoi va so vao bien
a = "Laptrinhtudau.com"
b = 22

# Hien thi du lieu bang print va format
print("Xin chao, toi la {0}, toi {1} tuoi".format(a,b))

Kết quả:

Xin chao, toi la Laptrinhtudau.com, toi 22 tuoi

Lưu ý:  Các ngoặc nhọn {0}, {1}… được sử dụng để đặt dữ liệu cần hiển thị ra màn hình theo một thứ tự. Sau khi chương trình thực thi, các biến a, b sẽ hiển thị thay thế các {0}, {1}