1. Duyệt Dict bằng vòng lặp for trong Python

Có nhiều phương pháp để duyệt một Dict, trong đó cách đơn giản nhất là sử dụng vòng lặp for trong Python.

Khi duyệt qua các phần tử trong Dict, giá trị trả về là các key của Dict, và từ những key này ta cũng có thể sử dụng để lấy ra các giá trị phần tử trong Dict theo key.

Ví dụ dưới đây, duyệt qua tất cả các key trong từ Dict bằng vòng lặp for như sau:

# Khai bao dict gom 5 phan tu co kieu du lieu khac nhau
dictA = {
 "ho ten": "Nguyen Van A",
 "doc than" : True,
 "que quan": "Ha Noi",
 "nam sinh": 2002,
 "yeu thich": ['xanh', 'do', 'vang']
}

# Coi x la cac key co trong dict
for x in dictA:
  # Hien thi key x 
  print(x)

Kết quả:

ho ten
doc than
que quan
nam sinh
yeu thich

Để thực hiện duyệt qua các phần tử theo key trong Dict và lấy ra các giá trị tương ứng của từng key, khi đó ta sẽ sử dụng vòng lặp for như sau:

# Khai bao dict gom 5 phan tu co kieu du lieu khac nhau
dictA = {
 "ho ten": "Nguyen Van A",
 "doc than" : True,
 "que quan": "Ha Noi",
 "nam sinh": 2002,
 "yeu thich": ['xanh', 'do', 'vang']
}

# Coi x la cac key co trong dict
for x in dictA:
  # Hien thi gia tri theo key x
  print(dictA[x])

Kết quả:

Nguyen Van A
True
Ha Noi
2002
[‘xanh’, ‘do’, ‘vang’]

2. Duyệt Dict bằng hàm keys() và values() trong Python

Bạn cũng có thể sử dụng các phương thức có sẵn như keys()values() để duyệt phần tử trong Dict.

Đối với phương thức keys() được sử dụng để duyệt qua Dict và trả về các khóa có trong Dict bằng cách sử dụng kết hợp với vòng lặp for như sau:

# Khai bao dict gom 5 phan tu co kieu du lieu khac nhau
dictA = {
 "ho ten": "Nguyen Van A",
 "doc than" : True,
 "que quan": "Ha Noi",
 "nam sinh": 2002,
 "yeu thich": ['xanh', 'do', 'vang']
}

# Coi x la cac key co trong dict
for x in dictA.keys():
  # Hien thi key x
  print(x)

Kết quả:

ho ten
doc than
que quan
nam sinh
yeu thich

Đối với phương thức values() được sử dụng để duyệt qua Dict và trả về các giá trị theo khóa có trong Dict bằng cách sử dụng kết hợp với vòng lặp for như sau:

# Khai bao dict gom 5 phan tu co kieu du lieu khac nhau
dictA = {
 "ho ten": "Nguyen Van A",
 "doc than" : True,
 "que quan": "Ha Noi",
 "nam sinh": 2002,
 "yeu thich": ['xanh', 'do', 'vang']
}

# Coi x la cac value co trong cac key cua dict
for x in dictA.values():
  # Hien thi gia tri x
  print(x)

Kết quả:

Nguyen Van A
True
Ha Noi
2002
[‘xanh’, ‘do’, ‘vang’]

3. Duyệt Dict bằng hàm items() trong Python

Ở hai phần trên, chỉ có thể duyệt để lấy ra key trong Dict, hoặc ngược lại chỉ có thể duyệt lấy ra value trong Dict. Trong Python còn một cách duyệt một Dict và đồng thời lấy ra kèm theo cả key : value trong Dict cần duyệt.

Khi đó ta sẽ cần sử dụng đến phương thức có sẵn items() trong Python.  Ví dụ dưới đây, duyệt qua các phần tử có trong Dict và lấy ra cả key : value , bằng cách sử dụng phương thức items() kết hợp với vòng lặp for trong Python như sau:

# Khai bao dict gom 5 phan tu co kieu du lieu khac nhau
dictA = {
 "ho ten": "Nguyen Van A",
 "doc than" : True,
 "que quan": "Ha Noi",
 "nam sinh": 2002,
 "yeu thich": ['xanh', 'do', 'vang']
}

# Coi x la khoa, coi y la gia tri
for x, y in dictA.items():
  # Hien thi khoa x va gia tri x
  print("{0} : {1}".format(x, y))

Kết quả:

ho ten : Nguyen Van A
doc than : True
que quan : Ha Noi
nam sinh : 2002
yeu thich : [‘xanh’, ‘do’, ‘vang’]