1. Sắp xếp List tăng dần trong Python

Trong Python, kiểu List được xây dựng sẵn một phương thức sort() để sắp xếp các phần tử trong List theo chiều tăng dẫn (mặc định của phương thức).

Ví dụ dưới đây sử dụng phương thức sort() để sắp xếp một List gồm các phần tử mang kiểu số nguyên, sắp xếp theo chiều tăng dần như sau:

# Khai bao list gom cac phan tu so nguyen
listA = [8, 1, 5, 9, 5, 2, 3, 7, 2]

# Sap xep list theo chieu tang dan
listA.sort()

# Hien thi list sau khi sap xep
print(listA)

Kết quả:

[1, 2, 2, 3, 5, 5, 7, 8, 9]

Ví dụ tiếp theo, sử dụng phương thức sort() để sắp xếp các phần tử mang kiểu chuỗi ký tự theo bảng chữ cái như sau:

# Khai bao list gom cac phan tu chuoi ky tu
listA = ["oto", "xe may", "may bay", "tau dien", "xe dap"]

# Sap xep list theo bang chu cai 
listA.sort()

# Hien thi list sau khi sap xep
print(listA)

Kết quả:

[‘may bay’, ‘oto’, ‘tau dien’, ‘xe dap’, ‘xe may’]

2. Sắp xếp List giảm dần trong Python

Việc sắp xếp một List theo chiều giảm dần cũng được thực hiện thộng qua phương thức sort() có sẵn trong Python. Trong trường hợp cần sắp xếp List giảm dần, ta cần truyền vào phương thức sort() tham số reverse = True

Ví dụ dưới đây, sử dụng sort() truyền vào tham số reverse = True để sắp xếp một List bao gồm các phần tử có kiểu dữ liệu số nguyên theo chiều giảm dần như sau:

# Khai bao list gom cac phan tu so nguyen
listA = [8, 1, 5, 9, 5, 2, 3, 7, 2]

# Sap xep list theo chieu giam dan
listA.sort(reverse = True)

# Hien thi list sau khi sap xep
print(listA)

Kết quả:

[9, 8, 7, 5, 5, 3, 2, 2, 1]

Tương tự với kiểu số, ta cũng có thể sử dụng phương thức sort() truyền vào tham số reverse = True để có thể sắp xếp một List bao gồm các chuỗi ký tự theo chiều ngược lại bảng chữ cái như sau:

# Khai bao list gom cac phan tu chuoi ky tu
listA = ["oto", "xe may", "may bay", "tau dien", "xe dap"]

# Sap xep list nguoc lai  bang chu cai 
listA.sort(reverse = True)

# Hien thi list sau khi sap xep
print(listA)

Kết quả:

[‘xe may’, ‘xe dap’, ‘tau dien’, ‘oto’, ‘may bay’]

3. Đảo ngược List trong Python

Phương thức reverse() trong Python được sử dụng để đảo ngược thứ tự sắp xếp hiện tại của các phần tử trong một List.

Ví dụ sử dụng phương thức reverse() để thực hiện đảo ngược lại List bao gồm các phần tử là các số nguyên như sau:

# Khai bao list gom cac phan tu so nguyen
listA = [8, 1, 5, 9, 5, 2, 3, 7, 2]

# Dao nguoc cac phan tu trong list
listA.reverse()

# Hien thi list sau khi dao nguoc
print(listA)

Kết quả:

[2, 7, 3, 2, 5, 9, 5, 1, 8]

Có thể sử dụng phương thức reverse() và làm tương tự đối với các phần tử trong List mang kiểu chuỗi như sau:

# Khai bao list gom cac phan tu chuoi ky tu
listA = ["oto", "xe may", "may bay", "tau dien", "xe dap"]

# Dao nguoc cac phan tu trong list 
listA.reverse()

# Hien thi list sau khi dao nguoc
print(listA)

Kết quả:

[‘xe dap’, ‘tau dien’, ‘may bay’, ‘xe may’, ‘oto’]