1. Nối chuỗi bằng toán tử cộng trong Python

Python cho phép nối 2 chuỗi với nhau một cách tiện lợi thông qua toán tử cộng “+”. Nếu như toán tử cộng “+” được sử dụng với kiểu dữ liệu số để tính tổng thì khi sử dụng toán tử cộng “+” với 2 chuỗi sẽ trả về một chuỗi được nối lại.

Ví dụ dưới đây, có 2 biến: a, b chứa các chuỗi rời rạc chúng ta sẽ sử dụng toán tử cộng “+” để nối hai chuỗi trên thành một chuỗi hoàn chỉnh như sau:

# Hai chuoi a, b
a = "Xin"
b = "Chao"

# Noi chuoi a va b bang toan tu + sau do gan vao c
c = a + b

#Hien thi ket qua sau khi noi chuoi
print(c)

Kết quả:

XinChao

Nếu như muốn thêm khoảng cách giữa hai từ cần nối chuỗi, ta chỉ cần nối thêm một ký tự trống ” ” vào giữa 2 chuỗi như sau:

# Hai chuoi a, b
a = "Xin"
b = "Chao"

# Noi chuoi a va b bang toan tu + sau do gan vao c
c = a + " " + b

#Hien thi ket qua sau khi noi chuoi
print(c)

Kết quả:

Xin Chao

2. Định dạng chuỗi bằng format() trong Python

Trong ngôn ngữ lập trình Python chúng ta có thể kết hợp chuỗi và số (hoặc một giá trị khác) bằng cách sử dụng hàm format()

Hàm format() có thể nhận các đối số cần định dạng và đặt các giá trị cần truyền vào vào trong các ngoặc {0}, {1}, {2}…. trong chuỗi được định dạng.

Hàm format() nhận được các đối số cần định dạng truyền vào là không giới hạn.

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm format() để truyền số vào chuỗi:

# Khai bao bien age
age = 22

# Khai bao bien name can truyen dinh dang thong qua {}
name = "Toi la Laptrinhtudau.com, toi {} tuoi"

# Truyen age vao {} va hien thi ra man hinh
print(name.format(age))

Hoặc cũng có thể sử dụng đoạn lệnh sau đây là tương tự:

# Khai bao bien age
age = 22

# Truyen age vao {} va hien thi ra man hinh
print("Toi la Laptrinhtudau.com, toi {0} tuoi".format(age))

Trong trường hợp cần truyền nhiều định dạng vào chuỗi, ta chỉ cần khai báo thêm {0}, {1}, {2}… và đặt chúng vào những chỗ cần truyền vào trong chuỗi:

# Khai bao bien age va name
age = 22
name = "Laptrinhtudau.com"

# Truyen age vao {} va hien thi ra man hinh
print("Toi la {0}, toi {1} tuoi".format(name, age))

Kết quả:

Toi la Laptrinhtudau.com, toi 22 tuoi