1. Định nghĩa hàm Idiv() trong C

Hàm Idiv() trong C được sử dụng để chia tử số cho mẫu số. Ngoài ra, hàm này còn có thể lấy ra được kết quả là phần dư của phép chia và phần thương của phép chia đó. Để khai báo hàm Idiv() trong C, ta sẽ cần sử dụng cú pháp như sau:

div_t div(long int numer, long int denom)

Tham số:

 • Numer: tử số
 • Denom: mẫu số

Lưu ý: Hàm Idiv() trả về một cấu trúc kiểu Idiv_t gồm quotrem. (quot là phần thương và rem là phần dư của phép chia)

2. Ví dụ về hàm Idiv() trong C

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm Idiv() trong C để chia tử số cho mẫu số sau đó lấy ra phần dư của phép chia và lấy ra phần thương của phép chia thông qua cấu trúc kiểu Idiv_t gồm quotrem như sau:

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;

int main()
{

  long int n = 123456789;
  long int d = 12345678;
  ldiv_t result;

  result = ldiv(n, d);

  cout << "Tu so : " << n << endl;
  cout << "Mau so: " << d << endl;
  cout << "Thuong : " << result.quot << endl;
  cout << "So du : " << result.rem << endl;
  cout << endl;
  return 0;
}

Kết quả:

Tu so: 123456789
Mau so: 12345678
Thuong : 10
So du : 9