1. Định nghĩa hàm fputs() trong C

Hàm fputs() trong C được sử dụng để ghi từng chuỗi vào file chỉ định. Để khai báo hàm fputs() trong C, ta sẽ cần sử dụng cú pháp như sau:

int fputs(const char *str, FILE *stream)

Tham số:

 • stream: con trỏ của file cần ghi.
 • str: con trỏ tới nơi lưu trữ chuỗi đã ghi từ dòng vào file.

Lưu ý:

 • Hàm fputs() trả về 0 nếu ghi chuỗi vào file thành công.
 • Hàm fputs() trả về giá trị EOF nếu ghi chuỗi vào file thất bại.

2. Ví dụ về hàm fputs() trong C

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm fputs() trong C để ghi từng chuỗi vào file chỉ định:

#include <stdio.h>

int main() {

 FILE * fPointer;
 const char * str = "Laptrinhtudau";

 fPointer = fopen ("Maufputs.txt", "w");//mo file

 fputs(str, fPointer);//viet str cho file

 fclose(fPointer);
 
 return 0;
}

Nội dung file Maufputs.txt sau khi thực thi đoạn mã trên sẽ như sau:

Laptrinhtudau