1. Định nghĩa hàm ferror() trong C

Hàm ferror() trong C được sử dụng để kiểm tra lỗi khi mở file. Để khai báo hàm ferror() trong C, ta sẽ cần sử dụng cú pháp như sau:

int ferror(FILE *stream)

Tham số:

 • Stream: là một con trỏ tập tin hợp lệ.

Lưu ý:

 • Hàm ferror() trả về true nếu có lỗi trong thao tác cuối cùng xảy ra trên tập tin.
 • Hàm ferror() trả về false nếu không có lỗi trong thao tác cuối cùng xảy ra trên tập tin.
 • Hàm ferror() phải được gọi sau mỗi thao tác.

2. Ví dụ về hàm ferror() trong C

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm ferror() trong C để kiểm tra xem thao tác trên tập tin có lỗi hay không:

#include <stdio.h>
int main ()
{
 FILE * pFile;
 pFile=fopen("Laptrinhtudau.txt","r");
 if (pFile==NULL) perror ("Co loi khi mo file");
 else {
  fputc ('x',pFile);
  if (ferror (pFile))
   printf ("Loi khong ghi duoc file Laptrinhtudau.txt\n");
  fclose (pFile);
 }
 return 0;
}

Trong ví dụ trên, hàm ferror() sẽ mở file Laptrinhtudau.txt. Giả dụ ta tạo một file tên là Laptrinhtudau.txt, ta sẽ có kết quả:

Loi khong ghi duoc file Laptrinhtudau.txt