1. Định nghĩa hàm fputc() trong C

Hàm fputc() trong C được sử dụng để ghi từng ký tự vào file chỉ định. Để khai báo hàm fputc() trong C, ta sẽ cần sử dụng cú pháp như sau:

int fputc(int char, FILE *stream)

Tham số:

 • stream: con trỏ của file cần ghi.
 • char: là ký tự cần ghi vào file.

Lưu ý:

 • Hàm fputc() trả về ký tự được ghi vào file nếu thành công.
 • Hàm fputc() trả về giá trị EOF nếu thất bại.

2. Ví dụ về hàm fputc() trong C

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm fputc() trong C để ghi từng ký tự vào file chỉ định:

#include <stdio.h>

int main() {

 FILE * fPointer;
 char character;

 fPointer = fopen ("Maufputc.txt", "w");//mo file

 fputc('a', fPointer);//ghi 'a' cho file
 fputc('b', fPointer);//ghi 'b' cho file

 fclose(fPointer);
 
 return 0;
}

Nội dung file Maufputc.txt sau khi thực thi đoạn mã trên sẽ như sau:

ab