1. Định nghĩa hàm exit() trong C

Hàm exit() trong C được sử dụng để thoát khỏi chương trình. Khi sử dụng, hàm này sẽ kết thúc chương trình ngay lập tức. Hàm này, khi được gọi sẽ ngay lập tức kết thúc chương trình và chuyển quyền điều khiển cho hệ điều hành. Để khai báo hàm exit() trong C, ta sẽ cần sử dụng cú pháp như sau:

void exit(int status)

Tham số:

  • Status: là giá trị trạng thái được trả về.

Lưu ý:

  • Hàm này thường trả về 0. Tuy nhiên có vài trường hợp trả về là những số khác 0 để xác định lỗi.

2. Ví dụ về hàm exit() trong C

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm exit() trong C để kết thúc tiến trình đang gọi và trả về trạng thái 0 để xác định rằng chương trình kết thúc một cách bình thường như sau:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(void)
{
    printf("Bat dau");
    exit(0);
    printf("Ket thuc chuong trinh");
}

Kết quả:

Bat dau