1. Định nghĩa hàm gets() trong C

Hàm gets() trong C được sử dụng để đọc chuỗi từ bàn phím. Để khai báo hàm gets() trong C, ta sẽ cần sử dụng cú pháp như sau:

char *gets(char *str)

Tham số:

 • str: con trỏ tới mảng ký tự.

Lưu ý:

 • Hàm gets() trả về str nếu thành công.
 • Hàm gets() trả về NULL nếu không thành công.

2. Ví dụ về hàm gets() trong C

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm gets() trong C để đọc chuỗi từ bàn phím:

#include <stdio.h>
int main(){
  char ch[10];
  printf("Nhap chuoi ky tu: ");
  gets(ch);
  printf("Chuoi ky tu vua nhap la: %s", ch);
  return 0;
}

Trong ví dụ trên, ta sẽ nhập một chuỗi ký tự bất kỳ, ví dụ:

Laptrinhtudau

Ta có kết quả:

Nhap chuoi ky tu: Laptrinhtudau

Chuoi ky tu vua nhap la : Laptrinhtudau