1. Định nghĩa hàm fgetc() trong C

Hàm fgetc() trong C được sử dụng để đọc từng ký tự trong file chỉ định. Để khai báo hàm fgetc() trong C, ta sẽ cần sử dụng cú pháp như sau:

int fgetc(FILE *stream)

Tham số:

 • stream: con trỏ của file cần đọc.

Lưu ý:

 • Hàm fgetc() trả về mã ASCII của ký tự được đọc ra từ file.
 • Nếu vị trí đọc ký tự là cuối file hoặc đọc file thất bại, hàm trả về giá trị EOF.

2. Ví dụ về hàm fgetc() trong C

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm fgetc() trong C để đọc từng ký tự trong file chỉ định. Chúng ta có thể đọc từ ký tự đầu tiên đến ký tự cuối cùng có trong file bằng cách sử dụng vòng lặp while thực hiện đọc từ đầu cho đến giá trị EOF thì dừng lại việc đọc như sau:

# include <stdio.h>
int main( )
{
  FILE *fp ;
  char c ;
  printf( "Mo file test.c" ) ;
  fp = fopen ( "test.c", "r" ) ; // Mo file co san
  if ( fp == NULL )
  {
   printf ( "\nKhong the mo file test.c" ) ;
   return 1;
  }
  printf( "\nDoc file test.c" ) ;
  //Dung vong lap de doc tu ky tu dau tien den ky tu cuoi trong file
  while ( 1 )
  {
   c = fgetc ( fp ) ; // Doc file
   if ( c == EOF )
   break ;
   printf ( "%c", c ) ;
  }
  printf("\nDong file test.c") ;
  fclose ( fp ) ; // Dong file
  return 0;
}

Trong ví dụ trên, hàm fgets() sẽ mở file fgets.txt, giả dụ nội dung của file fgets.txt là:

Laptrinhtudau

Ta sẽ có kết quả:

Mo file test.c

Doc file test.c

Laptrinhtudau

Dong file test.c