1. Định nghĩa hàm fclose() trong C

Hàm fclose() trong C được sử dụng để đóng file đã mở từ trước đó. Để khai báo hàm fclose() trong C, ta sẽ cần sử dụng cú pháp như sau:

int fclose(FILE *stream)

Tham số:

 • Stream: con trỏ của file cần đóng.

Lưu ý:

 • Hàm fclose() khi kết thúc file bình thường sẽ trả về 0.
 • Trường hợp kết thúc file bất thường, trả lại giá trị kiểu EOF.

2. Ví dụ về hàm fclose() trong C

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm fclose()  trong C để đóng file:

#include <stdio.h>

int main(void)
{
  FILE *file = fopen("Laptrinhtudau.txt", "w");
  if (file != NULL)
  {
    fprintf(file, "Day la Laptrinhtudau\n");
    fclose(file);
  }
}