1. Định nghĩa hàm atol() trong C

Hàm atol() trong C được sử dụng để chuyển đổi từ string sang long int. Để khai báo hàm atol() trong C, ta sẽ cần sử dụng cú pháp như sau:

long int atol(const char *str)

Tham số:

 • Str: Là chuỗi cần chuyển thành giá trị long int.

Lưu ý:

Nếu chuỗi có thể chuyển thành giá trị long int thì hàm atol() sẽ chuyển chuỗi đó sang giá trị long int.

Nếu chuỗi đó không thể chuyển thành giá trị long int thì trả về giá trị 0.

Nếu chuỗi chứa ký tự trắng thì hàm atol() sẽ bỏ qua cho tới khi tìm thấy ký tự khác.

2. Ví dụ về hàm atol() trong C

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm atol() trong C để chuyển đổi từ string sang long int.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main()
{
  long val;
  char str[20];
  
  strcpy(str, "123456789");
  val = atol(str);
  printf("Kieu chuoi = %s \nKieu long int = %ld\n", str, val);

  strcpy(str, "Laptrinhtudau");
  val = atol(str);
  printf("Kieu chuoi = %s \nKieu long int = %ld\n", str, val);

  return(0);
}

Kết quả:

Kieu chuoi = 123456789
Kieu long int = 123456789
Kieu chuoi = Laptrinhtudau
Kieu long int = 0