1. Định nghĩa hàm atoi() trong C

Hàm atoi() trong C được sử dụng để chuyển đổi từ string sang int. Để khai báo hàm atoi() trong C, ta sẽ cần sử dụng cú pháp như sau:

int atoi(const char *str)

Tham số:

Str: Là chuỗi cần chuyển thành số nguyên.

Lưu ý:

Nếu chuỗi có thể chuyển thành số nguyên thì hàm atoi() sẽ chuyển chuỗi đó sang số nguyên.

Nếu chuỗi đó không thể chuyển thành số nguyên thì trả về giá trị 0.

Nếu chuỗi chứa ký tự trắng thì hàm atoi() sẽ bỏ qua cho tới khi tìm thấy ký tự khác.

2. Ví dụ về hàm atoi() trong C

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm atoi() trong C để chuyển đổi từ string sang int.

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h>  
int main() 
{ 
  int val; 
  char string1[20] = "123456789"; 
  val = atoi(string1); 
  printf("Kieu chuoi = %s\n", string1); 
  printf("Kieu so nguyen = %d\n", val); 
  char string2[] = "Laptrinhtudau"; 
  val = atoi(string2); 
  printf("Kieu chuoi = %s\n", string2); 
  printf("Kieu so nguyen = %d\n", val); 
  return (0); 
} 

Kết quả:

Kieu chuoi = 123456789
Kieu so nguyen = 123456789
Kieu chuoi = Laptrinhtudau
Kieu so nguyen = 0