1. Định nghĩa hàm abs() trong C

Hàm abs() được dùng để tính giá trị tuyệt đối của một số. Để khai báo hàm abs() trong C ta sẽ cần sử dụng cú pháp như sau:

abs(data_type x)

Tham số

  • data_type x là giá trị cần tính trị tuyệt đối.

Lưu ý: Hàm trả về giá trị tuyệt đối của x.

2. Ví dụ hàm abs() trong C

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm abs() để tính giá trị tuyệt đối của số 5 và tính giá trị tuyệt đối của số -6:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main ()
{
   int a, b;

   a = abs(5);
   printf("Gia tri cua a = %d", a);

   b = abs(-6);
   printf("\nGia tri cua b = %d", b);
   
   return(0);
}

Kết quả:

Gia tri cua a = 5
Gia tri cua b = 6