1. Định nghĩa hàm atexit trong C

Hàm atexit() đăng ký hàm được gọi (hàm func) khi kết thúc chương trình. Để khai báo hàm atexit() trong C ta sẽ cần sử dụng cú pháp như sau:

int atexit(void (*func)(void))

Tham số:

 • Func: Hàm được gọi khi kết thúc chương trình.

Lưu ý:

 • Hàm atexit() trả về 0 nếu đăng ký thành công.
 • Hàm atexit() trả về khác 0 nếu đăng ký không thành công.

2. Ví dụ hàm atexit() trong C

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm atexit() trong C để đăng ký hàm được gọi khi kết thúc chương trình.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void func1( void )
{
  printf( "thuc.\n" );
}

void func2( void )
{
  printf( "Ket " );
}


int main( void )
{
  atexit( func1 );
  atexit( func2 );

  printf( "Bat dau.\n" );

  return EXIT_SUCCESS;
}

 

Kết quả:

Bat dau.
Ket thuc.