1. Định nghĩa hàm getc() trong C

Hàm getc() trong C được sử dụng để đọc ký tự tiếp theo từ file. Để khai báo hàm getc() trong C, ta sẽ cần sử dụng cú pháp như sau:

int getc(FILE *stream)

Tham số:

 • stream: là một con trỏ đến FILE.

Lưu ý:

 • Hàm getc() trả về ký tự đã đọc nếu thành công.
 • Hàm getc() trả về giá trị EOF nếu không thành công.

2. Ví dụ về hàm getc() trong C

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm getc() trong C để đọc ký tự tiếp theo từ file:

#include<stdio.h>
 
int main()
{
 FILE *fp = fopen("getc.txt", "r");
 int ch = getc(fp);
 while (ch != EOF)
 {
  //Hien thi noi dung len man hinh
  putchar(ch);
  ch = getc(fp);
 }
  
 if (feof(fp))
   printf("\nDa den cuoi file.");
 else
   printf("\nCo loi xay ra.");
 fclose(fp);
   
 getchar();
 return 0;
}

Trong ví dụ trên, hàm getc() sẽ mở file getc.txt, giả dụ nội dung của file getc.txt là:

Laptrinhtudau

Ta có kết quả:

Laptrinhtudau
Da den cuoi file.