1. Định nghĩa hàm abort() trong C

Hàm abort() trong C được sử dụng để ngừng thực thi chương trình một cách bất thường. Để khai báo hàm abort() trong C ta sẽ cần sử dụng cú pháp như sau:

void abort(void)

Tham số:

 • void tương đương với hàm này không nhận tham số bất kỳ nào.

Lưu ý: Hàm cũng không trả về bất kỳ giá trị nào!

2. Ví dụ hàm abort() trong C

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm abort() trong C để ngừng thực thi chương trình một cách bất thường.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main (){
  FILE *fp;
  // Thuc hien mo file trong C
  printf("Mo file laptrinhtudau.txt\n");
  fp = fopen( "laptrinhtudau.txt","r" );
  //Neu file khong ton tai se dung chuong trinh
  if(fp == NULL)
  {
    printf("Chuong trinh bi dung dot ngot !!!\n");
    //Dung dot ngot chuong trinh khi ham abort() xuat hien
   abort();
  }
  //Cac phan ben duoi se khong duoc thuc hien
  printf("Dong file laptrinhtudau.txt\n");
  fclose(fp);
  
  return(0);
}

Kết quả:

Mo file laptrinhtudau.txt
Chuong trinh bi dung dot ngot !!!