1. Định nghĩa hàm fwrite() trong C

Hàm fwrite() trong C được sử dụng để ghi dữ liệu từ mảng được trỏ bởi ptr tới Stream đã cho. Để khai báo hàm fwrite() trong C, ta sẽ cần sử dụng cú pháp như sau:

size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream)

Tham số:

 • ptr: trỏ đến khối bộ nhớ chứa các mục dữ liệu sẽ được ghi.
 • size: chỉ định số byte của mỗi mục sẽ được ghi.
 • nmemb: số mục sẽ được viết.
 • stream: là một con trỏ đến tệp nơi các mục dữ liệu sẽ được ghi.

Lưu ý:

 • Hàm fwrite() trả về số lượng các mục được ghi thành công vào tệp.
 • Hàm fwrite() trả về một số nhỏ hơn n nếu không thành công.

2. Ví dụ về hàm fwrite() trong C

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm fwrite() trong C để ghi dữ liệu từ mảng được trỏ bởi ptr tới Stream đã cho:

#include <stdio.h>
 #include <stdlib.h>
 int main(void)
 {
   FILE *file_ptr;
   int iCount;
   char arr[15] = "Laptrinhtudau";
 
   file_ptr = fopen("fwrite.txt", "wb");
   iCount = fwrite(arr, 1, 13, file_ptr);
   fclose(file_ptr);
 
   return 0;
 }

Nội dung file fwrite.txt sau khi thực thi đoạn mã trên sẽ như sau:

Laptrinhtudau