1. Định nghĩa hàm getchar() trong C

Hàm getchar() trong C tương đương với hàm getc(), được sử dụng để đọc ký tự tiếp theo từ file. Để khai báo hàm getchar() trong C, ta sẽ cần sử dụng cú pháp như sau:

int getchar(void)

Tham số:

 • Hàm này không nhận tham số nào.

Lưu ý:

 • Hàm getchar() trả về ký tự đã nhập nếu thành công.
 • Hàm getchar() trả về giá trị EOF nếu không thành công.

2. Ví dụ về hàm getchar() trong C

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm getchar() trong C để đọc ký tự tiếp theo từ file:

#include <stdio.h> 
#include <conio.h>   
int main() 
{ 
  char c;  
  printf ("\nNhap ky tu bat ky: "); 
  c = getchar(); // nhan mot ky tu duy nhat
  printf("Ky tu vua nhap la: "); 
  putchar(c); // su dung putchar de in mot ky tu duy nhat
  getch(); 
} 

Trong ví dụ trên, ta sẽ nhập một ký tự bất kỳ, ví dụ:

a

Ta có kết quả:

Nhap ky tu bat ky: a

Ky tu vua nhap la : a