1. Định nghĩa hàm fscanf() trong C

Hàm fscanf() trong C được sử dụng để đọc từng dòng file theo định dạng chỉ định và ghi lại nội dung đọc được vào một mảng có sẵn. Để khai báo hàm fscanf() trong C, ta sẽ cần sử dụng cú pháp như sau:

int fscanf(FILE *stream, const char *format, ...)

Tham số:

 • stream: là con trỏ của file cần đọc.
 • format: là định dạng.

Lưu ý:

 • Hàm fscanf() trả về chuỗi đầu vào nếu thành công.
 • Hàm fscanf() trả về giá trị EOF nếu không thành công.

2. Ví dụ về hàm fscanf() trong C

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm fscanf() trong C để đọc từng dòng file theo định dạng chỉ định và ghi lại những nội dung đọc được vào trong một mảng được khởi tạo sẵn:

#include <stdio.h> 
int main(){ 
  FILE *fp; 
  char buff[255];
  fp = fopen("fscanf.txt", "r"); 
  while(fscanf(fp, "%s", buff)!=EOF){ 
    printf("%s ", buff ); 
  } 
  fclose(fp); 
} 

Trong ví dụ trên, hàm fscanf() sẽ mở file fscanf.txt, giả dụ nội dung của file fscanf.txt là:

Laptrinhtudau

Ta có kết quả:

Laptrinhtudau